Küpek we poliester ýassyk ýassyklaryny tapawutlandyrmak üçin iň soňky gollanma

Gijeki uky üçin ajaýyp ýassyk ýassygyny saýlanyňyzda material möhüm rol oýnaýar. Tut ýüpek ýassyk ýassyklary we poliester ýassyk ýassyklary bazardaky iki meşhur wariantdyr.Şeýle-de bolsa, olary tapawutlandyrmak käwagt kyn bolup biler.Bu gollanmada, uky jaýyňyz üçin habarly saýlamaga kömek etmek üçin ýüpek we poliester ýassyk ýassyklarynyň esasy aýratynlyklaryny öwreneris.

33

1. tut ýüpek ýassyk ýassygy:

Tut ýüpek ýassyk ýassyklary deňi-taýy bolmadyk kaşaňlygy we nepisligi bilen tanalýar.Küpek pilelerinden alnan arassa ýüpekden ýasalan bu ýassyk ýassyklar, saç we deriniň saglygy üçin ajaýyp peýdalary bar.Iň ýokary hilli tebigy süýümlerden ýasalan tut ýüpek ýassyk ýassygy gaty ýumşak, ýylmanak we gipoallergen.Breakumşak, sürtülmesiz ýer bilen üpjün edýär, döwülmegine, dykylmagyna we doňmagyna garşy çykýar, ýalpyldawuk, dolandyryp boljak zolaklary galdyrýar.Mundan başga-da, ýüpek süýümler çyglylygy saklamaga, gidrasiýany ýokarlandyrmaga we gurak ýa-da gyrmyzy deriniň öňüni almaga kömek edýär.

34

2. Poliester ýassyk ýassygy:

Beýleki tarapdan poliester ýassyk ýassyklary sintetiki süýümlerden ýasalýar.Poliester ýassyk ýassyklary has arzan bolup bilse-de, ýüpek ýassyk ýassyklarynyň kaşaňlygy we peýdalary ýetmezçilik edýär.Poliester az dem alýar we tomsuň yssy gijelerinde oňaýsyzlyga sebäp bolup bilýän ýylylygy duzlaýar.Şeýle hem, gurluşypoliester ýassyk ýassyklaryýüpek ýaly tekiz däl, saçyň zaýalanmagyna we deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup bilýän sürtülme döredip biler.

3. Gözlemeli esasy aýratynlyklar:

Hakyky tut ýüpek ýassyk ýassygyny satyn alýandygyňyza göz ýetirmek üçin birnäçe möhüm aýratynlyklar bar.Ilki bilen önümiň beýanynda “tut ýüpek” ýa-da “100% arassa ýüpek” ýaly sözleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Hakyky tut ýüpek ýassyk ýassyklary, adatça has ýokary sapak hasaplanýar, monofilamentden dokalan we ýokary hilli.Mundan başga-da, inçejik we ýumşak, kaşaň duýgy bolmaly.Netijede, tut ýüpek ýassyk ýassyklary adatça poliester ýassyk ýassyklaryndan has gymmat, şonuň üçin sintetik materiallardan ýasalmagy üçin arzan wariantlardan ägä boluň.

35

4. Dogry saýlaň:

Küpek we poliester ýassyk ýassyklaryny saýlanyňyzda, rahatlygyňyzy we uzak möhletli peýdalaryňyzy ileri tutmak möhümdir.Şol wagtpoliatlasýassyk ýassyklaryhas arzan bolup biler, ýüpek ýassyk ýassyklaryna maýa goýmak saçyňyzy we deriňizi deňsiz-taýsyz lýuks, ýüpek tekizlik we köp peýdalar bilen üpjün edip biler.Şahsy islegleriňizi we ýassyk ýassygyňyzdan isleýän peýdalaryňyzy göz öňünde tutuň, soňra şahsy zerurlyklaryňyza laýyk gelýän warianty saýlaň.

Sözümiň ahyrynda, tut ýüpek ýassyk ýassyklary bilen poliester ýassyk ýassyklarynyň arasyndaky tapawudy bilmek, habarly satyn almak karary bermek üçin zerurdyr.Esasy aýratynlyklary, peýdalary we hakykylygyny göz öňünde tutup, uky tejribäňizi ýokarlandyrmak, saçyňyzyň saglygyny ýokarlandyrmak we deriňiziň tebigy gözelligini goldamak üçin ajaýyp ýassyk ýassygyny saýlap bilersiňiz.Ajaýyp tut ýüpek ýassyk ýassygyny gujaklaň we uklaýan ýeriňize getirýän iň oňat rahatlyk we nepislik bilen meşgullanyň.


Iş wagty: Awgust-14-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň