• lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester adatça pagtadan has ýyly, ýöne ýüň ýaly ýyly däl.Bedeniňizden çyglylygy süpürip biler, şeýlelik bilen tomusda sowuk we gyşda has yssy bolmaga kömek eder.Mundan başga-da, gaty ýygylyga çydamly, bu saklananda az ýer tutjakdygyny aňladýar.Sintetiki bolany üçin, uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar edilse, wagtyň geçmegi bilen galyndy ýa-da çyglylygy özüne çekip biler.Poliester adatça beýleki matalardan has uzak dowam eder ...
 • 100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Dogry pijama görnüşini tapmazlyk barada alada edýärsiňizmi?Dürli görnüşli pijamalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?Belki, poliester pijama size jogap tapmaga kömek edip biler.Geljekde, näme üçin ýumşak poliester pijama saýlamalydygyňyza üns bereliň.Täze pijama saýlanymyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň esasy zat rahatlykdyr.Ony geýmekde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, bu hakykatdanam etmeýändigini aňladýar ...
 • aýallar uzyn ýeňli adaty piajamalar, uly ýaşly lýuks atlas poliester aýallar uky eşikleri

  aýallar uzyn ýeňli adaty piajamalar, uly ýaşly lýuks atlas poliester aýallar uky eşikleri

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Gije geýmek isleýän PJ-leriň dogry görnüşini tapmak hakykatdanam möhümdir, ýöne dürli görnüşleriň oňaýly taraplary näme?Whyumşak poli pijamalary näme üçin saýlamalydygyňyza üns bereris.Täze PJ-leriňize karar berlende göz öňünde tutulmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň möhüm faktor rahatlyk bilen baglanyşykly.Geýeniňizde özüňizi rahat duýmasaňyz, hakykatdanam öz işini edenoklar.Iň sypaýy ...
 • Printörite çap dizaýny gysga ýeňli gysga pijama

  Printörite çap dizaýny gysga ýeňli gysga pijama

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?100% poliester süýüminden ýasalan piajamalaryň aşgazana garşylygy we poslama garşylygy bar, galyndy däl, ajallamak aňsat däl we ömri uzak.Deformasiýa aňsat däl, gowy güýç, tekiz we gysga, ýuwmak aňsat we çalt guratmak.Poliester dokma aýratynlyklaryna eýedir we köp ulanylyşyna eýedir.Arassa dokalyp ýa-da pagta, ýüň, ýüpek, kenep we beýleki himiki süýümler ýaly tebigy süýümler bilen garylyp bilner.Qualityokary hilli p ...
 • Ene we gyz adaty uky eşikleri

  Ene we gyz adaty uky eşikleri

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester dokma aýratynlyklarynyň köpüsine eýedir we pijama önümçiliginde giňden ulanylýar.Arassa dokalyp ýa-da pagta, ýüň, ýüpek, zygyr matalar we beýleki himiki süýümler ýaly tebigy süýümler bilen garylyp bilner.Poliester ajaýyp gyrma garşylygy, çeýeligi we ölçegli durnuklylygy, gowy izolýasiýa häsiýetleri we ulanylyşynyň giň görnüşi bar.Erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň eşikleri üçin amatly.Poliester süýümi ýokary güýje eýe ...
 • Gysga ýeňli balakly pijama çap etmek we çap etmek Satin pijama toplumyny düzdi

  Gysga ýeňli balakly pijama çap etmek we çap etmek Satin pijama toplumyny düzdi

  Poliester pijama bilen ýüpek pijamalaryň arasyndaky tapawutlar küpek, ýüpek gurçuk pilelerinden ýasalan materialdyr.Adatça matalar ýasamak üçin ulanylýar, ýöne eşik ýasamak üçinem ulanylýar.Küpekden ýasalan pijama ýeňil we amatly.Küpekiň artykmaçlyklary onuň inçe gurluşy, ýüpek gurluşy we dem alýan ýüzüdir - çyglylygy deriden uzaklaşdyrýar we tomsuň yssy gijelerinde sowuk saklaýar.Beýleki matalardan tapawutlylykda hakyky ýüpek aňsatlyk bilen gyrmyzy däl, şonuň üçin syýahatçylar üçin iň amatly saýlawdyr.Pol ...
 • Lomaý ýöriteleşdirilen dizaýn piajamalary

  Lomaý ýöriteleşdirilen dizaýn piajamalary

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester has gowy ýylylyk izolýasiýa täsirine eýe we adatça pagtadan has ýylydyr.Adam bedenindäki çyglylygy siňdirip bilýändigi sebäpli, tomusda-da poliester pijama geýeniňizde, özüňizi salkyn duýup bilersiňiz we gyşda ýyly duýup bilersiňiz.Mundan başga-da, poliester gyrmalara örän çydamlydyr, bu saklananda gaty az ýer tutýandygyny aňladýar.Muňa garamazdan, bilşiňiz ýaly, sintetik material, uzak wagtdan soň ...
 • Lomaý 100% Poly Satin Lýuks Softumşak aýal pijama uzyn ýeňli uzyn balak pijama seksi

  Lomaý 100% Poly Satin Lýuks Softumşak aýal pijama uzyn ýeňli uzyn balak pijama seksi

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Poliester matalaryň iň uly artykmaçlygy, deformasiýa we gyrmak aňsat däl, galyndylardan gorkmaýar we mör-möjeklerden gorkmaýar.Matanyň üstü güýçli ýalpyldawuk, ýokary döwüji güýç we gowy howa geçirijiligi bilen ýaglanýar.Mundan başga-da, ýokary çyglylygy siňdirýän, derini süpürýän we çalt guratýan poliester matalaryň ösmegi cl-iň eşik rahatlygynyň gowulaşmagy üçin möhüm ähmiýete eýe ...
 • OEM lomaý pijama aýal-gyzlaryň 100% poli atlas aýal-gyzlary öýde eşik geýýän pijama, ulular üçin ýumşak dostlukly deri gijeki uky eşikleri

  OEM lomaý pijama aýal-gyzlaryň 100% poli atlas aýal-gyzlary öýde eşik geýýän pijama, ulular üçin ýumşak dostlukly deri gijeki uky eşikleri

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Agşam geýmek üçin amatly pijamalaryň görnüşini tapmak hakykatdanam möhümdir, ýöne dürli görnüşli pijamalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?Näme üçin ýumşak poliester pijama saýlamalydygyňyza ünsi çekeris.Täze piajamalaryňyza karar bereniňizde göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň möhüm faktor rahatlyk bilen baglanyşykly.Geýeniňizde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, hakykatdanam öz işini gowy edenoklar.Poliester pijama ar ...
 • Satin Pijama Aýallaryň seksi gaty uky eşikleri

  Satin Pijama Aýallaryň seksi gaty uky eşikleri

  Poliester pijama bilen ýüpek pijamalaryň arasyndaky tapawutlar küpek, ýüpek gurçuklarynyň pilelerinden ýasalan materialdyr.Mata ýasamak üçin ulanylyp bilner, ýöne egin-eşik ýasamak üçinem ulanylýar.Küpek pijama ýeňil we amatly bolar ýaly döredildi.Küpekiň aýratyn aýratynlygy onuň inçe gurluşy, tekizligi we dem almagydyr - tomusyň yssy gijelerinde sizi sowuk duýup, deriňizden çyglylygy saklaýar.Beýleki matalardan tapawutlylykda, ýüpek aňsatlyk bilen gyrmyzy däl, bu bolsa syýahat üçin iň amatly saýlama bolýar ...
 • Colorörite reňkli zawodyň bahasy göni uky eşikleri

  Colorörite reňkli zawodyň bahasy göni uky eşikleri

  Poliester pijama üçin ulanylýan materiallar haýsylar?Poliester örän elastik, güýçli we dem alýan materialdyr.Bu material diňe bir pijamalaryňyzy rahat we rahat geýmek bilen çäklenmän, yssy möwsümlerde bedeniňizi sowuk saklaýar.Pagta ýa-da zygyr matalar ýaly beýleki matalardan tapawutlylykda, poliester tomus gelende sizi gaty yssy duýmaz, sebäbi ajaýyp örme häsiýetleri bar, bu eşikleriň içinden derini çaltlyk bilen daşarky ýüzüne geçirip bilýär ...
 • Lýuks pijama lomaý satin pijama

  Lýuks pijama lomaý satin pijama

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester, adatça, pagtadan has ýyly, ýöne ýüň ýaly ýyly däl.Bedende suwy siňdirip biler, şeýlelik bilen tomusda salkyn we gyşda ýyly bolmaga kömek eder.Mundan başga-da, ýygyrtlara gaty çydamly, bu saklananda az ýer tutjakdygyny aňladýar.Şeýle-de bolsa, sintetiki bolany üçin, uzak wagtlap Güne sezewar edilse, wagtyň geçmegi bilen galyndy ýa-da çyglylygy özüne çekip biler.Poliesteriň hyzmat ediş möhleti, beýleki matalaryňkydan has uzyn, a ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň