100% töweregi poliester ýassyk ýassygy

Dynçsyz gijelerden ejir çekýärsiňizmi?Şeýle bolsa, ýassyk ýassygyňyz günäkär bolup biler.Ortaça adam her gije ýassykda 10 sagat sarp edýär we 100% poliesterden ýasalmadyk bolsa, munuň ukynyň hiline nähili täsir etjekdigi barada bilmeli birnäçe zadyňyz bar.
Adaty pagta ýassyk ýassyklary deriňiz bilen matanyň üstünde sürtülme döredýär, bu bolsa saçyňyzyň derlemegine we çyglylygynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Şeýle hem düwürtik ýa-da kepek ýaly problemalara sebäp bolýar we bakteriýalaryň ösmegi üçin şert döredýär, sebäbi uky wagtynda ýüzümize duz salnanda der bugarmaýar.

Köp adamlar ýüpek tut bilen poliesteriň arasyndaky tapawuda düşünmän her gün ýassyk ýassyklaryny ulanýarlar.Bularyň ikisini-de adaty ýagdaýlar hökmünde ulanyp bolýar, ýöne ikisiniňem oňaýly taraplary bar.
Adamlar halaýarlarpoliester ýassyk ýassyklaryýüpek ýassyk ýassyklarynda arzan we henizem şol bir funksiýany üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, ýüpek has gymmat we deridäki gyrmalary azaltmaga kömek etmek ýaly käbir peýdalary bar.Poli ýassyk ýassygyarzan we käbir adamlar munuň has süýümli we salkyn duýulýandygyny aýdýarlar, ýöne şeýle hem dem almaýan sintetiki materiallardan ýasalyp bilner.

Şeýle-de bolsa, poliester ýaly sintetiki materiallar çyglylygy siňdirmeýär;ony deriňizden we saçyňyzdan süpürip, täze we gurak duýýarlar.Bu makalada has giňişleýin maglumat berilýäratlas poli ýassyk.Okaň.

Gyzgyn satuw poli ýassyk

1e8f50468d10da905eb64962aa45ec3-removebg-deslapky syn-1 (1)
c935a5abfed2302fa3b1fa024a1b3a0-removebg-deslapky syn (1)
186dcf223275b6e969b1f643b653b0d-removebg-deslapky syn (1)
9795953d8b0c88cf6f41cfa9afbba6e-removebg-deslapky syn (1)
b376b7901e997bf46cae1f251c8fd39
b19211727b175037bf6ab1731cf4d36
7be13a6b4b73c5dcf6b2b87ecb362c5
de57c912eb43cb349dc27ffb4cc36e2

Ölçeg salgylanmasy

20210902142026

Müşderimiz aýdýar

Has köp reňk opsiýalary

Poli atlas ýassyk ýassyklaryköp tarapdan peýdaly bolup biler.Mysal üçin, saçyň dökülmeginiň we dykylmagynyň öňüni alýarlar;pagta haltalary ýaly ýygyrtlara sebäp bolmaýarlar we tozan çybyklaryna garşy päsgelçilik döredýärler.
Mundan başga-da, poliester materialy suwuň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ýeterlik derejede kyn, ýöne aşa çyglylyga çalt täsir etse, aňsatlyk bilen ýyrtylmak üçin.Şeýle-de bolsa, siz ýa-da öýüňizdäki başga bir adam demgysma ýa-da ekzema ýaly allergiýadan ejir çekýän bolsa, allergiýasyz poliester keselini almagyňyz möhümdir, sebäbi käbir adamlar bu materiallara gowy reaksiýa bildirip bilmezler.

Satyn almak akylly karar100% poliester ýassyk ýassyklaryköp peýdasy bar.Käbir peýdalary gysylmaga çydamly bolmagy, aňsat tehniki hyzmat etmegi we beýleki materiallardan has arzan bolmagy öz içine alýar.Şeýle hem halaýan markaňyzdan ak, gök ýa-da gülgüne ýaly dürli reňkleri tapyp bilersiňiz.

Hd41247bbd64f420ebb3b31e4930c4322U
20210906152710

Omörite hyzmat

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite ýuwmak belligi

ýörite ýuwmak belligi

ýörite nyşan

ýörite nyşan

ýörite çap dizaýny

ýörite çap dizaýny

ýörite bellik

ýörite bellik

ýörite bukja

ýörite bukja

Poliester ýassyk ýassygynyň reňki solýarmy?

Poli ýassyk ýassyklarýassyklar üçin meşhur seçim, sebäbi çydamly we aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Softumşak material emele getirýän sintetiki dokma süýümlerinden ýasalýar.
Poliester gipoallergen bolup, allergiýadan ýa-da demgysma keselinden ejir çekýän adamlar üçin iň oňat mata öwrülýär.Şeýle-de bolsa, poliester materiallarynyň hemmesi deň derejede döredilenok - käbirlerinde gurşun we simap ýaly himiki maddalar bolup biler, bu önüme dogry ideg edilmese wagtyň geçmegi bilen saglyk problemalaryna sebäp bolup biler.
Köp sanly wariant bar bolsa, bir wagtyň özünde zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp, önümiň iň gowy hilini almak üçin satyn almazdan ozal gözlegleriňizi geçirmek möhümdir!

Pls SGS synag hasabatyny bizden barlaň.Reňkiniň solmagynyň öňüni almak üçin.

Poly atlas ýassyk ýassygy hakda

Beauty Gözelligiň ukusyny ýokarlandyr: Bu100% poliester atlas ýassyk ýassyklarynäzik ýüz saçlaryny dyrnaklardan, çişmelerden we çeňňeklerden goraň, bölünen uçlary azaltmaga we dikeldiş gözelliginiň gijesini üpjün etmäge kömek edýär.

Derini gidratly goýuň: Rewolýusiýa matasynyň, ýokary derejeli atlas matasynyň indiki neslini başdan geçiriň.Beýleki materiallar saç follikullaryňyza degip, deriňizi tebigy, möhüm ýaglardan sypyrsa-da, atlas pagta ýaly guramaýar.Satin deriňiz üçin hudaý ýalydyr.tebigy, möhüm ýaglar, atlas deriňiz pagta ýaly guramaýar.Satin deriňiz üçin hudaý ýalydyr.

User Ulanyjynyň aýratyn duýgusy: Konwertiň ýapylmagynyň ahyrky dizaýny, süýji düýşüňizde ýassyklaryňyzyň gaçmagynyň öňüni alýar.Fermuar ýok, bu ýassyk ýassygy size özboluşly we ýakymly tejribe getirmek üçin aňsat we öçürilen dizaýna eýedir.

● Täze we häzirki zaman aňlatmasy: Bedsure-iň gysga, hatda teksturalyatlas ýassyk ýassyklaryýumşak we çydamly bolup, gijeki uky ukydan çykarýar.

● Easyeňil ideg: professionalokary hilli atlas, hünär aladasyna mätäç ýüpek ýassyk ýassyklaryndan has berk we çydamlydyr.Bedsure's-i öwüriňatlas ýassykiçerde, kir ýuwýan sumkanyň içine salyň we ýumşak ýuwujy serişde bilen ýuwuň.

Üstünlige nädip kömek edip bileris?

sdrtg

Hil kepillendirilýär

Çig materaisden tutuş önümçilik prosesine çynlakaý we her partiýany eltmezden ozal berk gözden geçiriň

sdrtg

Ulanylan hyzmat pes MOQ

Size zerur zat, ideýaňyzy bize habar beriň, dizaýndan taslama we hakyky önüme çenli ýasamaga kömek ederis. Tikinip bolýança, ýasap bileris. MOQ 100pcs / color

sdrtg

Mugt logo, bellik, paket dizaýny

Diňe logotipiňizi, belligiňizi, paket dizaýnyňyzy bize iberiň, ajaýyp etmek üçin Visualizasiýa eýe bolup bilersiňizýumşak poli ýassykýa-da ylham berip biljek pikirimiz

sdrtg

3 günüň içinde subutnama

Çeper eserleri tassyklandan soň, nusgany 3 günde ýasap, çalt iberip bileris

sdrtg

7-25 gün köpçülikleýin eltip bermek

Customöriteleşdirilen yzygiderli ýumşak poli ýassyk ýassygy we 1000 bölekden pes mukdarda, gurşun wagty sargytdan 25 günüň içinde.

sdrtg

Amazon FBA hyzmaty

Amazon operasiýa prosesi UPC kody mugt çap etmek we bellik etmek we mugt HD suratlaryny taýýarlamak boýunça baý tejribe

2dafae6fe55468c19334e6b6f438ad6
038cb76a33ef67ffe8a21c85436bcb0

Bu gün mugt nusga alyň!

Sizden eşitmek isleýäris

aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň