Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?

Öýde geýmek üçin amatly eşik gözleýän bolsaňyz, ýumşak poli pijama iň gowy saýlawyňyz bolup biler.Pijama görnüşleriniň köpdügine garamazdan, ýumşak poli pijamalar amatly we size sowuk howadan uly amatlylyk we gorag üpjün edýär.Size düşünje bermek üçin näme üçin ýumşak saýlamalydygyňyzy paýlaşaryspoli pijama.

Poliester örän elastik, güýçli we dem alýan materialdyr.Bu material diňe bir pijamalaryňyzy rahat we rahat geýmek bilen çäklenmän, yssy möwsümlerde bedeniňizi sowuk saklaýar.
Pagta ýa-da zygyr mata ýaly beýleki matalardan tapawutlylykda,poliester uky eşikleriTomus gelende sizi gaty yssy duýmaz, sebäbi ajaýyp örme häsiýetleri bar, bu eşikleriň içinden derini çalt daşaryp, çalt bugaryp bilýän ýerini çalt geçirip bilýär.
Şol bir wagtyň özünde ýeňil we berk dokalan poliester az ýagtylyk berýär, güneşli günler üçin ajaýyp mata öwürýär we sowuk gyş gijelerinde deriňizi ýyly saklaýar.
Mundan başga-da, poliester gipoallergen bolup durýar, şonuň üçin deri duýgur bolanlaram bu görnüşli pijama geýmekden peýdalanyp bilerler.
Umuman,poli atlas pijamaLukmanlar we geýim dizaýnerleri, derimize garşy tebigy duýgurlyk duýgusy üçin has gowy uklamaga kömek edýär.

Gyzgyn satuw önümi

95311668ba14c1331b8d6699356bf02
affd957d4ab9959f87bca9116ac4351
4c532c27c108cffd957d2c17e8dc40b
a07ede4f0beeb81f999e7a8235e1af7
e9b5427afdf72a49423584bbb533311
04bae170541ccf589d3d84544186fdb
23cf0922e89d58a01499d7f8acf5167
305ac75f26d9fa6b18237b77c1a44a5
微 信 图片 _20210407150952-aýyrmak
f537857afa89de19a1fffbf30c2e3d8

Has köp reňk opsiýalary

Poliester adatça pagtadan has ýyly, ýöne ýüň ýaly ýyly däl.Bedeniňizden çyglylygy süpürip biler, şeýlelik bilen tomusda sowuk we gyşda has yssy bolmaga kömek eder.Mundan başga-da, gaty ýygylyga çydamly, bu saklananda az ýer tutjakdygyny aňladýar.
Sintetiki bolany üçin, uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar edilse, wagtyň geçmegi bilen galyndy ýa-da çyglylygy özüne çekip biler.
Poliester, adatça gündelik eşikler könelmezden ýa-da zaýalanmazdan beýleki matalardan has uzak dowam eder.Mundan başga-da, ýeňil duýgy we reňk saýlamagy sebäpli köp adam poliesteri gowy görýärler.
Hapa bolsa,poli pijamamaşyn ýuwulýan we çalt gury.Şonuň üçin dogry ideg edilse, poliester PJ-leriň bir topary çalşylmazdan ozal dowam edip biler.
Öýde diňe PJ-leriňizden başga hiç zat etmän otursaňyzam, olar deriňize garşy gaty gowy duýmalydyrlar.Galyberse-de, bu olaryň işi!Köp modellerde aňsat ideg, dem alyş we uky wagtynda der sebäpli kiçelmäge garşylyk ýaly funksiýalary hödürleýänligi sebäpli, näme üçin jübüt islemeýärsiňiz?Geliňatlas poliester pijamahalaýan reňkiňiz!

20210906152710

Omörite hyzmat

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite ýuwmak belligi

ýörite ýuwmak belligi

ýörite nyşan

ýörite nyşan

ýörite çap dizaýny

ýörite çap dizaýny

ýörite bellik

ýörite bellik

ýörite bukja

ýörite bukja

Müşderimiz näme diýdi?

Poliester uky eşikleriniň reňki solýarmy?

Pls SGS synag hasabatyny bizden barlaň.Reňkiniň solmagynyň öňüni almak üçin.

 Satyn almazdan ozal näme etmeliPoly uky eşikleri ?

Reňkleriň ýitmegi käbir öndürijileriň müşderilerini ýitirmeginiň sebäplerinden biridir.Ora-da puluna gymmaty bolmadyk müşderiden näme garaşýarsyňyz?Şol bir öndürijä ikinji gezek satyn almak üçin yzyna gaýdyp bolmaz.

Almazdan ozalpoli mata pijama, öndürijiden poli atlas matasynyň reňkliligi üçin synag hasabatyny bermegini haýyş ediň.Iki ýa-da üç gezek ýuwlandan soň reňkini üýtgedýän poli matany islemejekdigiňize ynanýaryn.

Reňkliligiň laboratoriýa hasabatlary mata materialynyň näderejede çydamlydygyny görkezýär.

Matanyň çydamlylygyny barlamak prosesi, solýan sebäpleriň dürli görnüşlerine nädip çalt jogap berjekdigi barada gysgaça düşündirip bereýin.

Satyn alyjy hökmünde, gönüden-göni müşderi ýa-da satyjy / lomaý satyjy bolsun, munuň nähili bolýandygyny bilmegiňiz hökmandyrpoli mata uky eşikleriýuwmak, ütüklemek we gün şöhlesine reaksiýalary satyn alýarsyňyz.Mundan başga-da, reňklilik matalaryň derine garşylyk derejesini görkezýär.

Göni müşderi bolsaňyz, hasabatyň käbir jikme-jikliklerine üns bermezligi saýlap bilersiňiz.Muňa garamazdan, satyjy hökmünde etmek, işiňizi pes derejä çykaryp biler.Matalar erbet çyksa, müşderileri sizden uzaklaşdyryp biljekdigini siz we men bilýärin.

Göni müşderiler üçin hasabatyň iň çalt jikme-jikliklerine üns bermezlik matanyň göz öňünde tutulan jikme-jikliklerine baglydyr.

Ine, iň gowy jedeliňiz.Iberilmezden ozal öndürijiniň hödürleýän zadynyň siziň islegleriňize ýa-da ýagdaýyňyzdaky maksatly müşderileriň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Şeýlelik bilen, müşderini saklamak bilen göreşmeli bolmaz.Wepalylygy çekmek üçin gymmatlyk ýeterlikdir.

Emma synag hasabaty elýeterli däl bolsa, käbir barlaglary özüňiz alyp bilersiňiz.Öndürijiden satyn alýan matanyň bir bölegini soraň we hlorlanan suw we deňiz suwy bilen ýuwuň.Ondan soň gyzgyn kir ýuwýan demir bilen basyň.Bularyň hemmesi size näderejede çydamlydygy barada düşünje bererpoli material uky eşikleribolup durýar.

Poliester pagtanyňky ýaly köp häsiýetlere eýedir - gowy çyzýar, boýaglary gowy alýar we ýokary temperaturada gaty gysmazdan ýa-da ýygyrtsyz ýuwup bolýar.Adatça pagtadan has ýumşak we ýüpekden has çydamlydyr.Poliester ýüpekden has köp çyglylyk ukybyna eýedir, şonuň üçin tomusda geýmek isleseňiz, munuň üçin gaty gowy saýlaw.
Poliester gaty rahat mata bolup, ony pijama üçin ajaýyp saýlaýar.Mundan başga-da, ajaýyp çyglylyk ukyby bedeniňizi sagdyn temperaturada saklamaga kömek edýär we gyşyň sowuk gijelerinde dynç almak üçin ajaýyp edýär.Onda näme üçin bir jübüt ýumşaklyga täzelenmeli däl?poli atlas uky eşikleriŞu gün?

Üstünlige nädip kömek edip bileris?

sdrtg

Hil kepillendirilýär

Çig materaisden tutuş önümçilik prosesine çynlakaý we her partiýany eltmezden ozal berk gözden geçiriň

sdrtg

Ulanylan hyzmat pes MOQ

Size zerur zat, pikiriňizi bize habar beriň we dizaýndan taslama we hakyky önüme çenli size kömek ederis. Tikin bolýança, ýasap bileris. MOQ 100pcs / reňk.

sdrtg

Mugt logo, bellik, paket dizaýny

Diňe logotipiňizi, belligiňizi, paket dizaýnyňyzy iberiň, ajaýyp poli uky eşiklerini ýasamak üçin Visualizasiýa ýa-da ylham berip biljek pikirimiz bolar ýaly çeper eserleri ýerine ýetireris.

sdrtg

5 günüň içinde subutnama

Çeper eserleri tassyklandan soň, nusgany 5 günde ýasap, çalt iberip bileris

sdrtg

7-15 gün köpçülikleýin eltip bermek

Poliöriteleşdirilen adaty poli uky köýnegi we mukdary 500 bölekden pes bolsa, gurşun wagty sargytdan 15 günüň içinde.

sdrtg

Amazon FBA hyzmaty

Amazon operasiýa prosesi UPC kody mugt çap etmek we bellik etmek we mugt HD suratlaryny taýýarlamak boýunça baý tejribe

2dafae6fe55468c19334e6b6f438ad6
038cb76a33ef67ffe8a21c85436bcb0

Bu gün mugt nusga alyň!

Sizden eşitmek isleýäris

aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň