Kompaniýamyzyň göz maskasy ýokary hilli material matadan, ýumşak dokumadan, dem alýan we amatly bolup, uzak wagtlap uklanyňyzda gözüň rahatsyzlygyny netijeli aýyryp biler.Bu biziň üçin gaty möhümdir, sebäbi uzak wagtlap işleýänleriň köpüsine has amatly we sagdyn uky gurşawy gerek.Mata dem alýar we amatly.Göz maskasy amatly bolmagy üçin sazlanyp bilner.Iki görnüşli uky maskasy bar,ýüpek göz maskasyweatlas göz maskasy.Halaýan nagyşyňyzy, keşdäňizi, çap etmegiňizi, LOGO we ş.m. sazlap bilersiňiz.Adamlaryň adaty zerurlyklaryny kanagatlandyryň, ýatmazdan ozal geýiň, oňat uky gurşawyny dörediň, ukynyň hilini ýokarlandyryň. Göz maskamyzyň dürli artykmaçlyklary we peýdalary bar, bu uzak iş wagty gözüň rahatsyzlygyny we stresini netijeli aýyryp biler.Müşderilere öz tagallalarymyz we önümimiziň hili arkaly has gowy hyzmat we tejribe bermek isleýäris.
 • Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Lýuks material: Ajaýyp uky maskasy ýüpek ýaly ýumşak 100% ýumşak atlasdan ýasalýar.Iki gatly doldurma 100% etrap pagtasyndan hem ýasalýar.Poli atlas dem alýan, ýumşak we amatly mata.Islän wagtyňyz, islendik ýerde çuňňur uky: ajaýyp uky maskasy gaty ýeňil, ýöne ýüzüňize laýyk gelýär we gözüňizi ýagtylyk, düşekde, uçarlarda, syýahat, myhmanhanalar, awtobus syýahatlary, kempir syýahatlary üçin gowy uky gurşawyny döredýär ...
 • ýumşak atlas Uky göz maskasy, gijeki uky üçin elastik gaýyş bilen ýumşak göz örtügi göz kölegesi

  ýumşak atlas Uky göz maskasy, gijeki uky üçin elastik gaýyş bilen ýumşak göz örtügi göz kölegesi

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Qualityokary hilli material: 100% ýokary derejeli atlas matasyny we ýadyň köpük materiallaryny ulanyň.Örän ýeňil, owadan we dem alýan, geýmek üçin amatly.Uky maskasy solup bilmeýän funksiýa eýe.Lightagtylygy ýapyň: ajaýyp gijeki uky üçin ýagtylygy gaty gowy örtýär.Islän ýeriňizde, islän wagtyňyz rahat uklaň.Doly garaňkylygy üpjün etmek üçin ýagtylyk dizaýnyny bloklaň, gijeki gurşawyň ortasyny hödürleýär.Göz maskasy doldurmaga mümkinçilik berýär ...
 • Göz maskasy lýuks ýumşadyjy inçe çyzyklar Göz idegi Göz maskasynyň çap dizaýny

  Göz maskasy lýuks ýumşadyjy inçe çyzyklar Göz idegi Göz maskasynyň çap dizaýny

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • 100% Lýuks ýumşak atlas Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  100% Lýuks ýumşak atlas Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • Gyzgyn satuw Raýon ýüpek uky maskasy Elastik gaýyş bilen göz kör

  Gyzgyn satuw Raýon ýüpek uky maskasy Elastik gaýyş bilen göz kör

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • Lomaý ýokary hilli göz götermek Deri ideginiň ähli görnüşleri Göz maskasy Deri poli materialy

  Lomaý ýokary hilli göz götermek Deri ideginiň ähli görnüşleri Göz maskasy Deri poli materialy

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • 100% Lýuks etrap ýüpek Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  100% Lýuks etrap ýüpek Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Lýuks material: uky maskalary diňe ýumşak atlas matasyndan ýasalmaýar.ýüpek ýaly ýumşakdyr.Şeýle hem 100% etrap pagta, gaty ýumşak, ýylmanak we dem alýan.Näzik ýüz derisine has çydamly we amatly, has ýumşakdyr.Üýtgeşik dizaýn: elastik gaýyş ýaly däl, 100% poli gaýyş.Himiki ys ýok, saç dyrnagy ýok.Saçyňyza we deriňize has köp üns beriň, gapdal uky üçin gowy.Lighteňil we ýumşak uky maskasy.Ergonomiki taýdan ýeňletmek üçin döredilen ...
 • El bilen ýasalan ýumşak atlas Uky maskasy Düzülip bilinýän uky maskasy

  El bilen ýasalan ýumşak atlas Uky maskasy Düzülip bilinýän uky maskasy

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Örän ýumşak material: bu ýumşak göz maskasy gözüňizi rahatlandyrýar.Bu ýeňil we dem alýar, şonuň üçin ony rahat duýup bilmeýärsiňiz. garaňkyda uklaýan ýaly duýuň Islendik ýerde we islän wagtyňyz gowy uklaň: bu rahatlandyryjy maskany düşegiňizdäki ýaly, islendik ýerde ýatmak üçin ulanyp bilersiňiz ...
 • Colorörite reňk gülgüne reňkli ýumşak lýuks atlas göz maskasy

  Colorörite reňk gülgüne reňkli ýumşak lýuks atlas göz maskasy

  Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar .Gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýän zat iki esse köpelýär - esasanam kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Satin • Mu ...
 • Customörite lomaý ýumşak gök reňkli ýüpek göz maskasy

  Customörite lomaý ýumşak gök reňkli ýüpek göz maskasy

  Önümiň aýratynlyklary küpek göz maskasyny geýmek sizi has rahatlandyrar we islän wagtyňyz çalt uklap ýa-da çuňňur uklap bilersiňiz we dynç alşyňyzy we rahatlygyňyzy oýandyryp bilersiňiz.100% ýüpekden ýasalan göz gabagymyz, gözüňiziň töweregindäki deriňize aşa ýumşak we ýylmanak duýýar we ýagtylygy öçürmekde gowy täsir edýär.Göçme we syýahat sumkasyna aňsatlyk bilen siňip bilmek üçin kiçijik.Nagyş belgisi wersiýasy: ýüpek bilen örtülen elastik zolak;Logotipiň wersiýasyny çap et: ýüpek bilen örtülen elastik zolak.Gaty ...
 • Designörite dizaýn ululygy ýumşak gaty gyzyl reňkli ýüpek uky maskasyny sazlaýar

  Designörite dizaýn ululygy ýumşak gaty gyzyl reňkli ýüpek uky maskasyny sazlaýar

  Önümiň aýratynlyklary küpek göz maskasyny geýmek sizi has rahatlandyrar we islän wagtyňyz çalt uklap ýa-da çuňňur uklap bilersiňiz we dynç alşyňyzy we rahatlygyňyzy oýandyryp bilersiňiz.100% ýüpekden ýasalan göz gabagymyz, gözüňiziň töweregindäki deriňize aşa ýumşak we ýylmanak duýýar we ýagtylygy öçürmekde gowy täsir edýär.Göçme we syýahat sumkasyna aňsatlyk bilen siňip bilmek üçin kiçijik.Nagyş belgisi wersiýasy: ýüpek bilen örtülen elastik zolak;Logotipiň wersiýasyny çap et: ýüpek bilen örtülen elastik zolak.Gaty Ve ...
 • Qualityokary hilli adaty reňkli moda çap dizaýny ýüpek uky maskasy

  Qualityokary hilli adaty reňkli moda çap dizaýny ýüpek uky maskasy

  Önümiň aýratynlyklary küpek göz maskasyny geýmek sizi has rahatlandyrar we islän wagtyňyz çalt uklap ýa-da çuňňur uklap bilersiňiz we dynç alşyňyzy we rahatlygyňyzy oýandyryp bilersiňiz.100% ýüpekden ýasalan göz gabagymyz, gözüňiziň töweregindäki deriňize aşa ýumşak we ýylmanak duýýar we ýagtylygy öçürmekde gowy täsir edýär.Göçme we syýahat sumkasyna aňsatlyk bilen siňip bilmek üçin kiçijik.Nagyş belgisi wersiýasy: ýüpek bilen örtülen elastik zolak;Logotipiň wersiýasyny çap et: ýüpek bilen örtülen elastik zolak.Gaty Ve ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň