Köpugurly weTebigy ýüpek ýassyk ýassygyýygyndy!Saýlamak üçin dürli materiallary hödürleýäris, şol sanda ýüpek we atlas ýassyk ýassyklary, hersiniň özboluşly peýdalary bar.Owassyk ýassygy kolleksiýamyz, saçyňyzy we deriňizi ajaýyp görnüşde saklamak bilen, gijäniň gowy uklamagyny üpjün edýär.100% arassa tut ýüpekden ýasalan, biziňtut ýüpek ýassyk ýassygyderiňize mylaýym we gyrmalary we inçe çyzyklary azaldýar.Düwürtikli deri bolanlar üçin hem ajaýyp, sebäbi gipoallergen we çybyklara we kirpiklere çydamly.Küpek matanyň tebigy temperaturany sazlaýjy häsiýetleri kelläňizi bütin gije sowuk we rahat saklaýar.Thepoliester atlas ýassyk ýassygyçydamly, gyrmyzy erkin we gaty amatly ýokary hilli poliester atlasdan ýasalýar.Owassyk ýassygynyň ýumşak we ýylmanak görnüşi, uklanyňyzda deriňize garşy ajaýyp.Sözümiziň ahyryndaýüpek atlas ýassykuky bilen baglanyşykly ähli meseleleriň ajaýyp çözgüdini üpjün edýär.Materiallarymyzy saýlamak, aýratyn zerurlyklaryňyza we islegleriňize laýyk gelýän ýassyk ýassygyny saýlamaga mümkinçilik berýär.Küpek ýassyk ýassyklaryndan başlap, atlas ýassyk ýassyklaryna çenli, her bir ýassyk ýassygy rahat we kanagatlanarly uky üçin ajaýyp peýdalary hödürleýär.Şu gün ýassyk ýassygymyzy synap görüň we gündelik durmuşyňyzda edip biljek tapawudyny başdan geçiriň!
 • Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek tut ýassyk ýassygy ulanmaly?Derisini we saçlaryny sagdyn ýagdaýda saklamaga gyzyklanýan her bir adam, gözellik düzgünlerine köp üns berýär.Bularyň hemmesi ajaýyp.Emma başga-da köp zat bar.Deriňizi we saçyňyzy gowy saklamak üçin zerur ýüpek ýassyk ýassygy bolup biler.Näme üçin sorap bilersiňiz?Aüpek ýassyk ýassygy, adam bedenine köp peýdalary hödürleýän kaşaň material däl.Deri üçin ýüpek ýassyk ýassygy, diňe möhüm bolmaly zat bolup biler ...
 • Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Aüpek ýassyk ýassygyny nireden satyn alyp bilerin?Küpek ýassyk ýassyklary adam saglygynda möhüm saglyk oýnaýar.Deridäki gyrmalary azaltmaga we saçyň sagdyn bolmagyna kömek edýän tekiz materiallardan ýasalýar.Häzirki wagtda köp adam ýüpek ýassyk ýassyklaryny satyn almak bilen gyzyklanýar, ýöne mesele asyl önümleri satyn almak üçin ýer tapmakda ýüze çykýar. Küpek ýassyk ýassyklarynyň satylýan dürli web sahypalary, onlaýn dükanlary we awtonom dükanlary bar bolsa-da, nirede söwda edýändigiňizi ýatdan çykarmaly dälsiňiz ...
 • Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Ajaýyp ýüpek ýassyk ýassygy Biziň ýüpek ýassyk ýassygymyz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik.Önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Referenceüpek mata maslahat beriş aýratynlygy Packörite paket SGS synag hasabaty Reňk opsiýalary Haryt goýmasy
 • Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek ýassyk ýassygy?Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek geýmek we ýüpekde uklamak näme üçin bedeniňize we deriňiziň saglygyna peýdaly birnäçe goşmaça peýdalary bar.Bu artykmaçlyklaryň köpüsi ýüpegiň tebigy haýwan süýümidir ...
 • Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklary haýsy materiallardan ýasalýar?Poliester ýassyk ýassyklary ýassyklar üçin iň meşhur seçim, sebäbi çydamly we aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Softumşak material emele getirýän sintetiki dokma süýümlerinden ýasalýar.Poliester gipoallergen bolup, allergiýadan ýa-da demgysma keselinden ejir çekýän adamlar üçin iň oňat mata öwrülýär.Şeýle-de bolsa, poliester materiallaryň hemmesi deň derejede döredilenok - käbirlerinde saglyk meselesine sebäp bolup bilýän gurşun we simap ýaly himiki maddalar bolup biler ...
 • Zawod Täze dizaýn Gyzgyn satuw Satin ýassyk ýassygy Saç ýassyk ýassygy Öý bezegi Oem 100% Poly Satin ýassygy

  Zawod Täze dizaýn Gyzgyn satuw Satin ýassyk ýassygy Saç ýassyk ýassygy Öý bezegi Oem 100% Poly Satin ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklarynyň peýdasy Poliester ýassyk ýassyklary köp tarapdan peýdalydyr.Mysal üçin, poliester ýassyk ýassyklarynyň ýüpek tebigaty sebäpli, pagta materiallary ýaly ýygyrtlara sebäp bolmaz.Bu artykmaçlyk, saçymyzyň düwünlenmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni alyp biler we tozan çybyklarynyň köpelmeginiň öňüni alar.Poliester materialynyň başga bir artykmaçlygy, suwuň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolmagydyr, ýöne bahasy çygly gurşawa sezewar bolsa ...
 • Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklary haýsy materiallardan ýasalýar?Poliester ýassyk ýassyklary, uzak ömri we aňsat arassalanmagy we saklanylmagy sebäpli häzirki döwürde ýassyk ýassyklarynyň iň meşhur görnüşidir.Sintetiki dokma süýümlerinden ýasalyp, ýumşak we amatly material emele getirýärler.Poliesteriň uly artykmaçlyklaryndan biri hem gipoallergen bolup, ony allergiýa ýa-da demgysma näsaglary üçin ideal mata öwürýär.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda poliester materiallarynyň käbiri ...
 • Köp mukdarda poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Köp mukdarda poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Poliester material ýassyk ýassygy Poliester ýassyk ýassyklary köp tarapdan peýdaly bolup biler.Mysal üçin, saçyň dökülmeginiň we dykylmagynyň öňüni alýarlar;pagta haltalary ýaly ýygyrtlara sebäp bolmaýarlar we tozan çybyklaryna garşy päsgelçilik döredýärler.Mundan başga-da, poliester materialy suwuň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ýeterlik derejede kyn, ýöne aşa çyglylyga çalt täsir etse, aňsatlyk bilen ýyrtylmak üçin.Şeýle-de bolsa, siz ýa-da öýüňizdäki başga bir adam kynçylyk çekýän bolsa, allergiýasyz poliester keselini almagyňyzy üpjün etmek möhümdir ...
 • Lýuks ýumşaklyk 100% poliester atlas ýassyk ýassygy

  Lýuks ýumşaklyk 100% poliester atlas ýassyk ýassygy

  Poliester material ýassyk ýassygy Gowy uklamak üçin bedeniňiz rahat bolmaly.100% poliester ýassyk ýassygy deriňizi gaharlandyrmaz we aňsat arassalamak üçin maşyn bilen ýuwulýar.Poliesteriň has çeýeligi hem bar, şonuň üçin bir gije dynç alanyňyzdan soň oýananyňyzda ýüzüňizde gyrmalar ýa-da çişikler bolmagy gaty ähtimal.Başga-da köp peýdasy bar!Bu ýagdaýlar adatça gaty ýeňil, ýöne has agyr görnüşleri bar.Olar giň gerimde bar ...
 • Gyzgyn satuw lýuks 100% ýüpek tut lomaý

  Gyzgyn satuw lýuks 100% ýüpek tut lomaý

  Küpek ýassyk ýassygynyň artykmaçlygy, ýalpyldawuklygyň, galyňlygyň, ýumşaklygyň we çydamlylygyň iň soňky utgaşmasyny üpjün etmek üçin ýörite tabşyryldy we takyk standartlarymyza laýyklaşdyryldy, on ýylda işlenip düzüldi.Iň ýokary derejeli (6A) uzyn süýümli tut ýüpek, galyňlygy 16-30 mama bolup, zäherli boýaglary goşmak bilen iň ýokary hilli görkezmeleri ýerine ýetirýäris.Garramaga garşy ömrümiziň üçden bir bölegini düşekde geçirýäris.Küpek süýümleri beýleki süýümlere garanyňda ep-esli az siňdirilýär ...
 • Packörite paket dizaýny ýüpek ýassyk ýassygy

  Packörite paket dizaýny ýüpek ýassyk ýassygy

  Küpek ýassyk ýassygyny nädip ýuwmaly? Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek nädip ýuwulmaly?El bilen ýüpek ýaly aýratyn näzik zatlary ýuwmagyň iň oňat we iň ygtybarly usuly bolan el ýuwmak üçin: Step1.Bir howdany <= ýyly suw 30 ° C / 86 ° F bilen dolduryň.Stepdim ...
 • Iň ýokary hilli ýüpek tut ýassyk ýassyklary

  Iň ýokary hilli ýüpek tut ýassyk ýassyklary

  Ajaýyp ýüpek tut agajy ýassygy Biziň ýüpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek önümleriňiziň gowy we uzak dowam etmegini isleýärsiňizmi?Küpek önümleri gaty näzik we wagtyň geçmegi bilen ýagtylygyny we öndürijiligini saklamak üçin aýratyn aladany talap edýär.Isleseňiz ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň