Biz hakda

Ygtybarly ýüpek önümçilik ussahanasy

Ajaýyp dokma kompaniýasy, Hytaýyň Şao Sin şäherinde ýerleşýän hünärmen ýüpek önümleriniň dizaýneri we öndürijisidir, esasy önümlerimiz ýüpek ýassyk ýassygy, saç kapoty, kellä geýilýän eşik, göz maskasy, şarf we beýleki önümlerdir.On ýyllyk dizaýner we öndüriji hökmünde, Branding Businesses-den Amazon, Ali-Express, Alibaba ýaly elektron söwda bölek satyjylaryna OEM ODM hyzmatyny hödürlemekde uly tejribämiz bar.Birnäçe ýyllap daşary ýurt bazarlaryna ünsi jemlänimizden soň, ABŞ-nyň EUB JP AU bazarlaryndan müşderilere hyzmat etmekde has köp tejribe topladyk, ABŞ-nyň EUB JP AU müşderileriniň islegine laýyk gelýän has köp nusgawy dizaýn öndürildi we gyzgyn satyldy.Komponentlerimizi üpjün edijiler bilen ençeme ýyllap hyzmatdaşlyk edenimizden soň, iň gowy hyzmaty üpjün edip biljek biri-birimiz bilen berk we ygtybarly gatnaşyk gurduk: Ygtybarly hil, L / T, Pes MOQ, Çeýe önümçilik.Ölçegi, MOQ, gyrasy, gyralary, materiallary, stilleri, belligi, asma bellikleri, bukjasy we ýük daşamagy boýunça iň amatly çözgüt wariantlaryny hödürleýäris.

06f8e0fa60f3ed2017fe6f621718f49

Näme üçin iň gowy saýlawyňyz ajaýyp?

Premium Hil

Has köp dizaýn optiopns

Dokma tejribesi

Has gowy hyzmat

Önümçiligiň hiline berk gözegçilik meýilnamalary adamlaşdyrylan dizaýnlara, ölçegli düzülişlere we çydamlylyk üçin material şahadatnamalaryna terjime etmegi meýilleşdirýär.

Mata we reňkden nagyş dizaýnlaryna we gaplamalaryna çenli ajaýyp kompaniýa bilen ähli mümkinçiliklere eýe bolup bilersiňiz.

On ýyllyk tejribe, Wonderful hünär ýüpek önümleriniň dizaýnyna we öndürijisine bagyşlanýar

Komponent üpjün edijileri bilen köp ýyllap hyzmatdaşlyk etmek we berk we ygtybarly gatnaşyk gurmak olaryň iň gowy hyzmaty üpjün etmegini üpjün edip biler

Toparymyz we hekaýa

Hytaýda ýüpek önümleriniň dünýä ýaýramagyna ýol açýan we size iň oňat hilli çözgütler we hyzmatlar hödürleýän hünärmenler toparymyz bar.

4d89470255aa9efdba0dc8d8e7edd3d
e1db17c9a8e7bb88a1d9293419dee2d
06f8e0fa60f3ed2017fe6f621718f49

Işgärleriň stili

Iň köp satuw

Işgärleriň stili

f6f3e1672b11d8d825db86127fcf34a
40c17e992cbd82bac5a886879ee4452
2b2077e1eedf5b23a555705845f899e

Täze ýygyndy ýygnagy

Satyş ýygnagy

Önümçilik ýygnagy

2ded352cc2c351907953385592aaf6b
16f401b21d57b9e79800a4ab04a7ba9
5bba45046ddb6bc2258601df5e681d8

Hanym Nana - Dizaýn bölümi

Hanym Lina - Satuw müdiri

Hanym Şerri - Satuw bölümi

757eabd5a02848458dd96b85129674c
c1553422a6b67b245418a74d296757d
f4a8424824ee8623f4cd2ba2e791c2b

Hanym Ling - Satyn alyş bölümi

Hanym Eho - Önümçilik dolandyryjysy

Jenap Kewin - Paket we gowşuryş

Şahadatnamanyň hakykylygy

Zawodymyz we ussahanamyz

0506af5edf36c928ed2b9e8e3dd318a
2994985ac418879fc48d50e25a26076
f2feb9ca6f8d5a3d47c001acdce8a79

Bu girelge

Bu seminar

Bu sergi otagy, gaplaýyş otagy


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň