Iň täze dizaýnymyzkapot, uklap ýatyrka rahatlyk we stil gözleýänler üçin ajaýyp.Kapotumyz dürli stillerde, gaty reňklerde, çap edilen reňklerde bar we hatda özboluşly goşup bilersiňizpikirler.Isleýän nagyşyňyz ýa-da logotipiňiz bolsun, talaplaryňyzy kanagatlandyryp bilerismümkin boldugyçaEger isleseňiz agoşa gatlakkapot, biziňkiden başga seretmearassaýüpek kapot.Iň ýokary hilli ýüpek materialdan ýasalan ýüpek kapotlarymyz ajaýyp duýgy berýär we çuňňur we rahat ukyda bolmaga kömek edýär.Halaýanlar üçin abir gatlak kapotBizde aatlas poliesterkapotgijeki ýeňil we amatly görnüşi gözleýänler üçin ajaýyp.Haýsy stili saýlasaňyzam, kapotymyzyň iň ýokary hilli materiallardan ýasalandygyna we rahatlygyňyzy göz öňünde tutup döredilendigine ynanyp bilersiňiz.Onda näme üçin garaşmaly?
 • Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Bizden ýüpek kapotyň artykmaçlygy BO BIR tarapda% 100% SILK MULBERRY: Bu ýüpek gijeki gapak 6A derejeli, 100% tut ýüpek, tekiz, ýumşak, ýeňil, dem alýan, saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp. 16mm bar , 19mm, 22mm, 25mm.HAIR SÖ HAGI FORIZ ÜÇIN: Gijelerine uklanyňyzda doňan bulaşyklygy we saçyň aşmagyny azaldýar.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, derini bejermekde, makiýa up etmekde we arassalamakda saçyňyzyň stilini täze görnüşde saklamak üçin ajaýyp. Walentin, Çr. Aýal-gyzlar üçin ajaýyp sowgat saýlamasy ...
 • Satyn saçly bonnet lomaý lomaý aýallar goşa gatlakly kapotlar

  Satyn saçly bonnet lomaý lomaý aýallar goşa gatlakly kapotlar

  Ajaýyp Dokma Softumşak Satin Bonnet Amatly we ýokary hilli materialKüpek gapagy 100% atlas süýüminden we tut ýüpek ýaly ýumşakdyr.Suw atlaslarynyň girmeginiň öňüni alyp bilýän suw geçirmeýän funksiýa goşýar.Suwa düşeniňizde saçyňyzy çygly bolmakdan goraň.Iki gatly dizaýn: bu atlas gapagynda tebigy saç, uzyn saç, egrilen saç, örme, göni, dreadlocks, ponytail ýaly islendik kellä we saçlara aňsatlyk bilen laýyk gelýän goşa gatlak dizaýny bar.Softumşak we ýylmanak ýüpek gapak c ...
 • “Super Size” ýumşak gaty gaty iki gatly giň gyraly HAIR BONNET Satin, “Edge Scarf” adaty reňkli

  “Super Size” ýumşak gaty gaty iki gatly giň gyraly HAIR BONNET Satin, “Edge Scarf” adaty reňkli

  Ajaýyp Dokma Softumşak Satin Bonnet Qualityokary hilli poli atlas kapot gapagy: Çygly ýa-da ýagly saçlar üçin däl-de, gury saçlar üçin maslahat berilýär.Biziň gapaklarymyz premium atlasdan ýasalyp, owadan reňklerde we nagyşlarda bar;suw bilen ýuwulsa, ýüzýän reňk matanyň ýüzünden çykar.Şonuň üçin atlas gapagyny alanyňyzdan soň, ony sowuk suw bilen ýuwuň, ol öçmez.Inçe elastik zolakly we çyzgyly atlas kapot gapagynyň aýratynlyklary: atlas gapagymyz elastik ...
 • “Amazon Hot Selling Private Label” adaty poli atlas saç kapoty

  “Amazon Hot Selling Private Label” adaty poli atlas saç kapoty

  Ajaýyp Dokma Softumşak Mata Poli Satin Bonnet Bu görnüşdäki atlas gapagy, kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe.Saç idegini iki esse artdyryp biler we kapot saç dökülmesini azaldyp biler.Atlas gapagy gaty amatly we saçlary saklap bilýär.Saçyň içeri girmegini aňsatlaşdyrmak üçin, saçyňyza boş düwün baglap, şapka geýip, düwünini gowşatmak üçin saçyňyzy silkip bilersiňiz, şeýlelik bilen saçlar uky gapagyna düşer.Saç stilleriniň köpüsine laýyk, bu görnüş ...
 • Satyn saçly Bonnetiň lomaý satuwy

  Satyn saçly Bonnetiň lomaý satuwy

  Kapot üçin dürli reňkler Dürli reňkler.Saýlamak üçin köp reňk bar: gara, deňiz gök, gyrmyzy, gyzyl, sirkon gök.Haýsy eşik geýseňizem, owadan reňkler bilen deňeşdirip bilersiňiz.Ölçegi: ululygy sazlanyp bilner.Adaty şertlerde diametri 13 dýuýma deňdir we ululygy kelläňiziň ululygyna görä sazlanyp bilner.Iki gatly material: iki gatly mata dizaýny saçlary gowy örtüp biler, şonuň üçin saç maskasyny ulananyňyzdan soň, sahypalary reňklemersiňiz ...
 • Lomaý lýuks atlas aýal-gyzlar saç üçin sazlanylýan kapotlar

  Lomaý lýuks atlas aýal-gyzlar saç üçin sazlanylýan kapotlar

  Bu görnüşdäki atlas gapagy, kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe bolup, atlas kepkasy kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe.Saç idegini iki esse artdyryp biler we kapot saç dökülmesini azaldyp biler.Satin saçlary gaty amatly we saçlary saklap bilýär.Saçyň içeri girmegini aňsatlaşdyrmak üçin, saçlary boş düwün bilen daňyp, gapak geýip, düwünleri gowşatmak üçin saçlary silkip bilersiňiz, şeýlelik bilen saçlar uky gapagyna düşer.Erlikli ...
 • Täze dizaýn küpek kapot gaty gülgüne

  Täze dizaýn küpek kapot gaty gülgüne

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Logoörite logotip Softumşak Bonnet ýüpek uklaýan gapak iki taraplaýyn kapot

  Logoörite logotip Softumşak Bonnet ýüpek uklaýan gapak iki taraplaýyn kapot

  Ajaýyp ýüpek kapotynyň artykmaçlygy • Iki taraplaýyn 100% tut ýüpek: Bu ýüpek gijeki örtük 6A derejeli 100% tut ýüpekden ýasalýar.Saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp, ýumşak, ýeňil we dem alýar.Bizde 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm bar.• Saçyňyz üçin örän amatly: gijelerine doňmagy we saç geýimini azaldyp biler.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, deriňize ideg edeniňizde, jaýyňyzy düzeniňizde we arassalanyňyzda saçyňyzy täze saklamak gaty amatlydyr.Walentdäki aýallar üçin iň gowy sowgat saýlamasy ...
 • Lomaý sarp ediş 19mm, 22mm, 25mm100% ýüpek kapot

  Lomaý sarp ediş 19mm, 22mm, 25mm100% ýüpek kapot

  Küpek kapot tapawudy • Iki taraplaýyn 100% tut ýüpek: Bu ýüpek gijeki gapak 6A derejeli 100% tut ýüpekden ýasalýar.Saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp, ýumşak, ýeňil we dem alýar.Bizde 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm bar.• Saçyňyz üçin örän amatly: gijelerine doňmagy we saç geýimini azaldyp biler.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, deriňize ideg edeniňizde, jaýyňyzy düzeniňizde we arassalanyňyzda saçyňyzy täze saklamak gaty amatlydyr.ValentineR-da aýallar üçin iň gowy sowgat saýlamasy ...
 • Lomaý sarp ediş nyşany Iki gatly ýüpek dizaýneri Gijeki gapak Bonnet

  Lomaý sarp ediş nyşany Iki gatly ýüpek dizaýneri Gijeki gapak Bonnet

  Ajaýyp küpek Mulnet Bonnet Adam bedeni gijeki kamerany geýip, gijeki kameranyň örtügi sebäpli kelläniň ýylylygynyň ýitmegini azaldyp biler (adam bedeniniň ýylylygynyň dörtden üç bölegi saçdan çykýar), saklaň kelläniň temperaturasy we kelläniň gan damarlary dynç alsyn.Ganyň akmagyny dowam etdirmek, ukynyň ösmeginde rol oýnap biler.Howanyň birneme durnuklylygy sebäpli, sowukda ýüze çykýan sowuklamalaryň öňüni alyp biler ...
 • Organiki material ýumşak ýokary hilli ýüpek gijeki kapot

  Organiki material ýumşak ýokary hilli ýüpek gijeki kapot

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň