• Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Lýuks material: Ajaýyp uky maskasy ýüpek ýaly ýumşak 100% ýumşak atlasdan ýasalýar.Iki gatly doldurma 100% etrap pagtasyndan hem ýasalýar.Poli atlas dem alýan, ýumşak we amatly mata.Islän wagtyňyz, islendik ýerde çuňňur uky: ajaýyp uky maskasy gaty ýeňil, ýöne ýüzüňize laýyk gelýär we gözüňizi ýagtylyk, düşekde, uçarlarda, syýahat, myhmanhanalar, awtobus syýahatlary, kempir syýahatlary üçin gowy uky gurşawyny döredýär ...
 • “Scrunchie Silk Scrunchies” lomaý dizaýner Elastik saç zolaklary aksesuarlary Scrunchie

  “Scrunchie Silk Scrunchies” lomaý dizaýner Elastik saç zolaklary aksesuarlary Scrunchie

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Näme üçin ýüpek?Arassa ýüpek üçin saç, az saç düşmek, sagdyn saç saklanýar.Uly ýüpek süýümleri adam saçyna gaty meňzeş gurluşa eýedir, ýüpek ukylarymyzda 100% aminokislotalar bar, bu bolsa bölünen uçlar ýaly saçyň zeperlenmegini azaltmaga kömek edýär.6A derejeli tut ýüpek: ýüpek uky saçlary, 22 eje 100% tebigy derejeli 6A arassa tut ýüpek Çarmeuse, gaty ýumşak we ýylmanak.Eje näçe uly bolsa, ýüpek hem galyň bolýar.Arassa 22 eje tut ...
 • Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Bizden ýüpek kapotyň artykmaçlygy BO BIR tarapda% 100% SILK MULBERRY: Bu ýüpek gijeki gapak 6A derejeli, 100% tut ýüpek, tekiz, ýumşak, ýeňil, dem alýan, saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp. 16mm bar , 19mm, 22mm, 25mm.HAIR SÖ HAGI FORIZ ÜÇIN: Gijelerine uklanyňyzda doňan bulaşyklygy we saçyň aşmagyny azaldýar.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, derini bejermekde, makiýa up etmekde we arassalamakda saçyňyzyň stilini täze görnüşde saklamak üçin ajaýyp. Walentin, Çr. Aýal-gyzlar üçin ajaýyp sowgat saýlamasy ...
 • lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester adatça pagtadan has ýyly, ýöne ýüň ýaly ýyly däl.Bedeniňizden çyglylygy süpürip biler, şeýlelik bilen tomusda sowuk we gyşda has yssy bolmaga kömek eder.Mundan başga-da, gaty ýygylyga çydamly, bu saklananda az ýer tutjakdygyny aňladýar.Sintetiki bolany üçin, uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar edilse, wagtyň geçmegi bilen galyndy ýa-da çyglylygy özüne çekip biler.Poliester adatça beýleki matalardan has uzak dowam eder ...
 • Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek tut ýassyk ýassygy ulanmaly?Derisini we saçlaryny sagdyn ýagdaýda saklamaga gyzyklanýan her bir adam, gözellik düzgünlerine köp üns berýär.Bularyň hemmesi ajaýyp.Emma başga-da köp zat bar.Deriňizi we saçyňyzy gowy saklamak üçin zerur ýüpek ýassyk ýassygy bolup biler.Näme üçin sorap bilersiňiz?Aüpek ýassyk ýassygy, adam bedenine köp peýdalary hödürleýän kaşaň material däl.Deri üçin ýüpek ýassyk ýassygy, diňe möhüm bolmaly zat bolup biler ...
 • Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Aüpek ýassyk ýassygyny nireden satyn alyp bilerin?Küpek ýassyk ýassyklary adam saglygynda möhüm saglyk oýnaýar.Deridäki gyrmalary azaltmaga we saçyň sagdyn bolmagyna kömek edýän tekiz materiallardan ýasalýar.Häzirki wagtda köp adam ýüpek ýassyk ýassyklaryny satyn almak bilen gyzyklanýar, ýöne mesele asyl önümleri satyn almak üçin ýer tapmakda ýüze çykýar. Küpek ýassyk ýassyklarynyň satylýan dürli web sahypalary, onlaýn dükanlary we awtonom dükanlary bar bolsa-da, nirede söwda edýändigiňizi ýatdan çykarmaly dälsiňiz ...
 • 100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Dogry pijama görnüşini tapmazlyk barada alada edýärsiňizmi?Dürli görnüşli pijamalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?Belki, poliester pijama size jogap tapmaga kömek edip biler.Geljekde, näme üçin ýumşak poliester pijama saýlamalydygyňyza üns bereliň.Täze pijama saýlanymyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň esasy zat rahatlykdyr.Ony geýmekde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, bu hakykatdanam etmeýändigini aňladýar ...
 • Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  6A ýüpek tut mata üçin nämäni aňladýar?100A tut ýüpek mata üçin 6A nämäni aňladýar?Häzirki wagtda dürli görnüşli ýüpek önümlerini hödürleýän kompaniýalar gaty köp.Olaryň käbiri bu önümler barada maglumat berýän bolsa, beýlekiler olary halkdan gizlemegi saýlaýarlar.Şeýle-de bolsa, ýüpek mata satyn alanyňyzda, saýlaýan ýüpek önümiň görnüşine we hiline düşünmek möhümdir.Bu makala, 100A tut ýüpek matasy üçin 6A-nyň nämäni aňladýandygyna göz aýlaýar.Oka ...
 • Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Ajaýyp ýüpek ýassyk ýassygy Biziň ýüpek ýassyk ýassygymyz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik.Önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Referenceüpek mata maslahat beriş aýratynlygy Packörite paket SGS synag hasabaty Reňk opsiýalary Haryt goýmasy
 • Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek ýassyk ýassygy?Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek geýmek we ýüpekde uklamak näme üçin bedeniňize we deriňiziň saglygyna peýdaly birnäçe goşmaça peýdalary bar.Bu artykmaçlyklaryň köpüsi ýüpegiň tebigy haýwan süýümidir ...
 • Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklary haýsy materiallardan ýasalýar?Poliester ýassyk ýassyklary ýassyklar üçin iň meşhur seçim, sebäbi çydamly we aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Softumşak material emele getirýän sintetiki dokma süýümlerinden ýasalýar.Poliester gipoallergen bolup, allergiýadan ýa-da demgysma keselinden ejir çekýän adamlar üçin iň oňat mata öwrülýär.Şeýle-de bolsa, poliester materiallaryň hemmesi deň derejede döredilenok - käbirlerinde saglyk meselesine sebäp bolup bilýän gurşun we simap ýaly himiki maddalar bolup biler ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/14

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň