• Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Gyzgyn satuw 100% poli atlas ýumşak uky maskasy göz elastik gaýyş bilen göz örtügi

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Lýuks material: Ajaýyp uky maskasy ýüpek ýaly ýumşak 100% ýumşak atlasdan ýasalýar.Iki gatly doldurma 100% etrap pagtasyndan hem ýasalýar.Poli atlas dem alýan, ýumşak we amatly mata.Islän wagtyňyz, islendik ýerde çuňňur uky: ajaýyp uky maskasy gaty ýeňil, ýöne ýüzüňize laýyk gelýär we gözüňizi ýagtylyk, düşekde, uçarlarda, syýahat, myhmanhanalar, awtobus syýahatlary, kempir syýahatlary üçin gowy uky gurşawyny döredýär ...
 • ýumşak atlas Uky göz maskasy, gijeki uky üçin elastik gaýyş bilen ýumşak göz örtügi göz kölegesi

  ýumşak atlas Uky göz maskasy, gijeki uky üçin elastik gaýyş bilen ýumşak göz örtügi göz kölegesi

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Qualityokary hilli material: 100% ýokary derejeli atlas matasyny we ýadyň köpük materiallaryny ulanyň.Örän ýeňil, owadan we dem alýan, geýmek üçin amatly.Uky maskasy solup bilmeýän funksiýa eýe.Lightagtylygy ýapyň: ajaýyp gijeki uky üçin ýagtylygy gaty gowy örtýär.Islän ýeriňizde, islän wagtyňyz rahat uklaň.Doly garaňkylygy üpjün etmek üçin ýagtylyk dizaýnyny bloklaň, gijeki gurşawyň ortasyny hödürleýär.Göz maskasy doldurmaga mümkinçilik berýär ...
 • Göz maskasy lýuks ýumşadyjy inçe çyzyklar Göz idegi Göz maskasynyň çap dizaýny

  Göz maskasy lýuks ýumşadyjy inçe çyzyklar Göz idegi Göz maskasynyň çap dizaýny

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • 100% Lýuks ýumşak atlas Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  100% Lýuks ýumşak atlas Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • Gyzgyn satuw Raýon ýüpek uky maskasy Elastik gaýyş bilen göz kör

  Gyzgyn satuw Raýon ýüpek uky maskasy Elastik gaýyş bilen göz kör

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • Lomaý ýokary hilli göz götermek Deri ideginiň ähli görnüşleri Göz maskasy Deri poli materialy

  Lomaý ýokary hilli göz götermek Deri ideginiň ähli görnüşleri Göz maskasy Deri poli materialy

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Gowy uklamasaňyz, daşky gurşawyňyz sebäpli bolup biler.Lightagtylyk, gijäňizde ukyda bolup biler, esasanam, smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiziň ekrany ýaly pikir etmeýän ýalňyş görnüşiňiz bolsa.Bu gijeki ünsüňizi daşlaşdyryp, has gowy uky almak üçin dynç almaga üns bermeli.Eyeumşak göz maskasy, ýagtylygy blokirlemek we sanly ekranlara täsir etmek sebäpli ýüze çykýan stresli ukusyzlygy azaltmak arkaly dynç almaga kömek edip biler ...
 • 100% Lýuks etrap ýüpek Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  100% Lýuks etrap ýüpek Uky maskasy, Softumşak uklaýan göz örtügi Düzülip bilinýän elastik zolakly gijeki garaňky örtük

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Lýuks material: uky maskalary diňe ýumşak atlas matasyndan ýasalmaýar.ýüpek ýaly ýumşakdyr.Şeýle hem 100% etrap pagta, gaty ýumşak, ýylmanak we dem alýan.Näzik ýüz derisine has çydamly we amatly, has ýumşakdyr.Üýtgeşik dizaýn: elastik gaýyş ýaly däl, 100% poli gaýyş.Himiki ys ýok, saç dyrnagy ýok.Saçyňyza we deriňize has köp üns beriň, gapdal uky üçin gowy.Lighteňil we ýumşak uky maskasy.Ergonomiki taýdan ýeňletmek üçin döredilen ...
 • El bilen ýasalan ýumşak atlas Uky maskasy Düzülip bilinýän uky maskasy

  El bilen ýasalan ýumşak atlas Uky maskasy Düzülip bilinýän uky maskasy

  Näme üçin Poly göz maskasyny saýlamaly?Örän ýumşak material: bu ýumşak göz maskasy gözüňizi rahatlandyrýar.Bu ýeňil we dem alýar, şonuň üçin ony rahat duýup bilmeýärsiňiz. garaňkyda uklaýan ýaly duýuň Islendik ýerde we islän wagtyňyz gowy uklaň: bu rahatlandyryjy maskany düşegiňizdäki ýaly, islendik ýerde ýatmak üçin ulanyp bilersiňiz ...
 • Colorörite reňk gülgüne reňkli ýumşak lýuks atlas göz maskasy

  Colorörite reňk gülgüne reňkli ýumşak lýuks atlas göz maskasy

  Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar .Gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýän zat iki esse köpelýär - esasanam kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Satin • Mu ...
 • Zawod gönüden-göni arzan bahaly poli atlas uky maskasy

  Zawod gönüden-göni arzan bahaly poli atlas uky maskasy

  Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar .Gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýän zat iki esse köpelýär - esasanam kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Satin • Mu ...
 • poli material ýumşak adaty dizaýn moda stili göz maskasy

  poli material ýumşak adaty dizaýn moda stili göz maskasy

  Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar .Gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýän zat iki esse köpelýär - esasanam kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Satin • Mu ...
 • Gök reňkli nagyş nyşany, ýumşak atlas göz maskasy

  Gök reňkli nagyş nyşany, ýumşak atlas göz maskasy

  Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar .Gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýän zat iki esse köpelýär - esasanam kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Satin • Mu ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň