Ajaýyplygymyz bilen tanyşdyrmakýüpek saç skrunchies!Saç stiliňizi doldurmak üçin ajaýyp dizaýn edilen saçlarymyz, moda we funksiýanyň ajaýyp garyndysydyr.Olar ýokary hilli elastik materialdan ýasalyp, saçyňyzy sagdyn we janly saklamak bilen berk saklar.Saçlaryňyza biziň bilen reňk öwüşginini goşuňiň gowusyýüpek gyrgyçlar, tötänleýin ýa-da resmi ýagdaýlar üçin ajaýyp.Saçyňyza ýumşak we duýgur deri bolanlar üçin ajaýyp.Saç galstuklarymyz hem saçyňyza degmezligi ýa-da çekilmezligi üçin bir-birine gabat gelýär, bu bolsa döwülmegine sebäp bolup biler.Dürli ululykda we reňkde bar, biziňelastiktut ýüpek gyrgyçlaryüýtgeşik zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylyp bilner.Dürli kölegelerden, şol sanda açyk we goýy reňklerden ýa-da ýumşak we inçe kölegelerden saýlap bilersiňiz, olary eşigiňiz bilen garyşdyrmak we deňeşdirmek üçin çeýeligi üpjün edýär.Mundan başga-da, saçlarymyzy arassalamak we saklamak aňsat, şonuň üçin olaryň dowam etjekdigine we ajaýyp görnüşde galjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Umuman aýdanyňda, saçlarymyzy we stilini düzmek isleýänler üçin saç baglarymyz hökmany aksessuar.Saç galstuklarymyz bilen, işleýşi ýaly ajaýyp elastik saç galstugynyň peýdalaryndan lezzet alyp bilersiňiz.Onda näme üçin garaşmaly?Düwürtikleriňizi şu gün sargyt ediň we saç düzmegiň täze derejesini başdan geçiriň!
 • “Scrunchie Silk Scrunchies” lomaý dizaýner Elastik saç zolaklary aksesuarlary Scrunchie

  “Scrunchie Silk Scrunchies” lomaý dizaýner Elastik saç zolaklary aksesuarlary Scrunchie

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Näme üçin ýüpek?Arassa ýüpek üçin saç, az saç düşmek, sagdyn saç saklanýar.Uly ýüpek süýümleri adam saçyna gaty meňzeş gurluşa eýedir, ýüpek ukylarymyzda 100% aminokislotalar bar, bu bolsa bölünen uçlar ýaly saçyň zeperlenmegini azaltmaga kömek edýär.6A derejeli tut ýüpek: ýüpek uky saçlary, 22 eje 100% tebigy derejeli 6A arassa tut ýüpek Çarmeuse, gaty ýumşak we ýylmanak.Eje näçe uly bolsa, ýüpek hem galyň bolýar.Arassa 22 eje tut ...
 • Scrunchies küpek Scrunchie Täze Geliş Scrunchies Tebigy gaty reňkli arassa 3,5 sm ýüpek

  Scrunchies küpek Scrunchie Täze Geliş Scrunchies Tebigy gaty reňkli arassa 3,5 sm ýüpek

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?100% arassa tut ýüpek 6A synpy: hakyky ýüpek önümleri 100% arassa tut ýüpek 6A derejeli lýuks şöhle bilen ýasalýar.Arassa tebigy çig mal, asla himiki maddalar ýok.Saçyňyza çydamly, aşa ýumşak we mylaýym.Gözelligiň syry: gyrgyçlaryň ýüpek süýümleri, saçyň zeperlenmesini azaltmaga kömek edýän adam saçyna gaty meňzeýär.Uzak wagtlap ulanylsa, saç has ýalpyldawuk bolar.Softumşak ýüpek bolsa m ...
 • Largeörite uly göwrümli tut ýüpek, 100% arassa ýüpek

  Largeörite uly göwrümli tut ýüpek, 100% arassa ýüpek

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Gowy material: atlas gyrgyçlary ýokary hilli, ýalpyldawuk we ýumşak ýüpek tut matasyndan ýasalýar.Atlas gyrgysy saçyňyza zyýan bermez, hatda bütin gije geýseňizem saçyňyz ýumşak bolup biler.Aýal-gyzlar, ýetginjekler, islendik ýaş ýa-da status üçin Täze ýyl sowgady hökmünde berseňizem, erbet saýlaw däl.Bu onuň üçin ýatdan çykmajak Täze ýyl sowgady bolar.Wagtlar: bu ýüpek saç dyrnaklarynda 50 dürli reňk bar, her reňk görünýär ...
 • Lomaý çap ediş dizaýny Qualityokary hilli 5 sm uly 100% Pure 6A Grade Mulberry Silk Scrunchie

  Lomaý çap ediş dizaýny Qualityokary hilli 5 sm uly 100% Pure 6A Grade Mulberry Silk Scrunchie

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Premium material: Bu ýüpek kellesi 100% tut ýüpekden ýasalýar.Güýçlendirilen ýüpek kellesi: Meşhur saçlaryň gözellik syry, saçyňyza zyýan bermezden ýumşak we näzik tut ýüpek kellesi.Üstünlikleri: küpek başlyklar salonyňyza iň oňat goşundy.Qualityokary hilli kellä geýilýän saçyňyz, saçyňyzy çekmezden, çaýkamazdan ýa-da döwmezden saçyňyzdan rahatlyk bilen çykmaga mümkinçilik berer.Amatly çeýeligi: ...
 • Aýal-gyzlar ýüpek gyrgyç gutusy omörite logotip Saç ýüpek saç aksessuarlary

  Aýal-gyzlar ýüpek gyrgyç gutusy omörite logotip Saç ýüpek saç aksessuarlary

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?90-njy ýyllaryň tendensiýalarynyň hemmesinde bolşy ýaly, soňky birnäçe ýylda saç gyrkymlary ep-esli derejede gaýdyp geldi we näme üçin olar birinji ýerde galdylar ?!Usullar gaty gyzykly we gaty kiçijik, inçe dizaýnlardan başlap, ululy-kiçili, jümle görnüşlerine çenli .. Başga haýsy maglumat gerek?Dürli matalar - pagta, zygyr matalar we hatda terri mata bilen gelse-de, ýüpek gyrgyçlar diňe bir kaşaň görünmeýär, saçyňyza hem ýumşakdyr.Tekiz material gyzyl ...
 • lomaý 25mm 22 mm 19mm 16mm ýüpek gyrgyçlar ýüpek saç galstugy 100% arassa tut ýüpek

  lomaý 25mm 22 mm 19mm 16mm ýüpek gyrgyçlar ýüpek saç galstugy 100% arassa tut ýüpek

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?100% arassa tut ýüpek gyrgysy, saçyň dökülmegine, döwülmegine we saç dökülmegine sebäp bolýan sürtülmäni azaltmak arkaly ähli saç görnüşlerini has sagdyn we dolandyryp biler.Stilistler tarapyndan egrilen saçlar üçin ýokary maslahat berilýär.Saçyň çekilmegini we gysylmagyny azaltmak arkaly saçyň sagdyn bolmagyna kömek edýär.Softumşak ýüpek, saçyň ýüpek ponytail saklaýjynyň üstünden süýşmegine kömek edýär, döwülmegi azaldýar we saçyň ýygrylmagyny azaldýar.Küpek saç galstuklary gündelik saç idegine birneme rahatlyk we özüne çekiji goşýar.Oeko-Tex 1 ...
 • 100% arassa tebigy hakyky saç baglaýar Aýallar ýüpek deri

  100% arassa tebigy hakyky saç baglaýar Aýallar ýüpek deri

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Iň ýokary hilli mama ýüpek ulanýarys.Tut ýüpekimiz uzak dowamly ýüpekden ýasalýar.Şol sebäpli ýüpekimiz diňe bir ýumşak bolman, eýsem ömri hem gaty uzyn.Ulanylýan ýüpek, saçyňyza zeper ýetirmeýär ýa-da çyglylygy çykarmaýar, şonuň üçin saçyňyzyň ulanylmagy sebäpli saçyňyz guramaz.Mundan başga-da, aşa ýumşak ýüpek sebäpli kinkler bolmaz we saçyňyzy çalt baglap bilersiňiz.Iki dürli we nepis arassa ýüpek gyrgyç ...
 • Lomaý ýokary hilli omöriteleşdirilen reňkli ýüpek saçlar üçin ýüpek

  Lomaý ýokary hilli omöriteleşdirilen reňkli ýüpek saçlar üçin ýüpek

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?Qualityokary hilli material: bu ýüpek gyrgyç 100% tut ýüpekden ýasalýar.Güýçlendirilen ýüpek gyrgyç: meşhur saçlaryň gözellik syry, saçyňyza zyýan bermezden ýumşak we näzik tut tut ýüpek gyrgyçlarydyr.Peýdalary: ýüpek gyrgyçlar salonlaryňyza iň oňat goşundy.Qualityokary hilli ýüpek lentasy, bolanyňyzda saçyňyzy çekmezden, aşgarlamazdan ýa-da saçyňyzy döwmezden saçyňyzdan rahat süýşmek üçin niýetlenendir.Amatly çeýeligi: ini ...
 • Küpek gyrgyçlary dizaýneri Meşhur reňk Saçlara ideg üçin 100% arassa ýüpek

  Küpek gyrgyçlary dizaýneri Meşhur reňk Saçlara ideg üçin 100% arassa ýüpek

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?100% arassa tut ýüpek: saç goramak üçin iň gowusy: Oeko-Tex 19 Momme tarapyndan tassyklanan 6A ýüpek matadan ýasalan, bu gyrgyçlar atlas, poliester ýa-da başga arzan material ulanmaýar.Bu doňmakdan, çukurlardan ýa-da döwülmelerden islendik goraga getirýär.Mugt ululygy: saçyň ähli görnüşleri üçin amatly: 10-dan 8,7-e çenli ululykda, bu ponytail eýeleri ähli saç stillerine laýyk gelýär we ýüpek, tolkunly, egrilen, göni ýa-da örtülen saçlary saklap bilýär ...
 • Qualityokary hilli 22 mama ýalpyldawuk ýüpek gyrgyçlar Lýuks 100% 6 küpek saç elastikasy

  Qualityokary hilli 22 mama ýalpyldawuk ýüpek gyrgyçlar Lýuks 100% 6 küpek saç elastikasy

  Näme üçin ýüpek gyrgyçlary saýlamaly?100% Çig tut ýüpek 6A synpy: Bu ýüpek elastik zolak owadan dizaýn, 6A derejeli, ýokary hilli, saçyňyza ýumşak, çydamly, tekiz we päsgelçiliksiz 100% hakyky arassa tebigy Charmeuse ýüpekden ýasalýar.Hemmeler üçin mugt ululyk we simler, ýumşak degmek we baý reňk ýok.Ölçegi: 3.94- 8,66 dýuým (10-22 sm), köp adam üçin amatly, saçyň uzynlygy, galyň ýa-da inçe.Saçyňyza zeper ýetirmez, döwmez ýa-da daralmaz, esasanam gymmat ...
 • Organiki 100% ýüpek saç gyrkymlary

  Organiki 100% ýüpek saç gyrkymlary

  Occasionhli ýagdaýlar üçin ajaýyp çyzgylar we ajaýyp reňkler.Küpek Derisi Scrunchies, meşhur ýassyk ýassygymyz ýaly ýokary hilli arassa ýüpekden ýasalýar.Saçyňyz üçin ajaýyp, olar 3 paket reňkde (altyn, gülgüne we gara) bolýar.Aýaz ýok, gysylma, zyýan ýok… .. diňe arassa ýüpek tekizlik.Kümüş reňkli ýörite ýüpek kellä geýilýän mata saýlamalary 100% ýüpek , 16MM, 19,22MM Önümiň ady ýüpek saç dyrnaklary Meşhur ölçegler ogaoga kellesi: uzynlygy: 17 ″, ini: 3 & # ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň