Uky eşikleri, erkekler, aýallar ýa-da çagalar üçin bolsun, her kimiň şkafynda hemişe esasy zatdy.Öýüň töwereginde ýatanda, ýatanda ýa-da dynç alanda rahatlygy we rahatlygy üpjün edýär.Biziň kompaniýamyzda , bararassa ýüpek uky eşikleriwepoliester atlasuky eşiklerizerurlyklaryňyz üçin.Pijamalarymyz rahat, çydamly we ýokary hilli matalardan ýasalyp, rahat we rahatlanarsyňyz.Tüýli ýüpek pijamapijama kolleksiýaňyza ajaýyp goşundy.Softumşak, dem alýan we ýeňil, has yssy aýlar üçin ajaýyp edýär, ýa-da gijelerine yssy bolýan adam bolsaňyz.Arkaýyn bolmakdan başga-da, ýüpek pijamalar deriňiz üçin hem peýdaly, sebäbi gigroskopik däl, olary duýgur deri ýa-da allergiýasy bolanlar üçin ideal edýär.Şeýle hem, ýatýan wagtyňyzda özüňizi roýalti ýaly duýmak üçin tekiz we ýüpek dokumasy bar.Bu aralykda100% poliester pijamabýudjetli ýa-da sowuk gijelerde goşmaça ýylylyga mätäç adamlar üçin ajaýyp.Olar çydamly, gyralara çydamly we dürli dizaýnlarda we reňklerde bar.Mundan başga-da, poliester arassalamak we saklamak aňsat, bu köpler üçin amaly saýlama bolýar.Islän zadyňyz bolsa, stiliňize we şahsyýetiňize laýyk uky eşiklerini düzüp bileris.Her kimiň öýde ýokary hilli durmuşa mynasypdygyna ynanýarys we pijamalarymyz munuň üçin iň oňat çözgütdir.Dizaýnlarymyzyň, reňklerimiziň we matalarymyzyň köp görnüşini saýlaň.Olary hiç haçan çykarmak islemersiňiz!
 • lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  lomaý kiçi MOQ Amazon 2 bölek poliester reňkli atlas aýal pijama uky eşiklerini satýar

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester adatça pagtadan has ýyly, ýöne ýüň ýaly ýyly däl.Bedeniňizden çyglylygy süpürip biler, şeýlelik bilen tomusda sowuk we gyşda has yssy bolmaga kömek eder.Mundan başga-da, gaty ýygylyga çydamly, bu saklananda az ýer tutjakdygyny aňladýar.Sintetiki bolany üçin, uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar edilse, wagtyň geçmegi bilen galyndy ýa-da çyglylygy özüne çekip biler.Poliester adatça beýleki matalardan has uzak dowam eder ...
 • 100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  100% ýumşak aýal poli atlas pijama gysga ýeňli uzyn balak pijama seksi

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Dogry pijama görnüşini tapmazlyk barada alada edýärsiňizmi?Dürli görnüşli pijamalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?Belki, poliester pijama size jogap tapmaga kömek edip biler.Geljekde, näme üçin ýumşak poliester pijama saýlamalydygyňyza üns bereliň.Täze pijama saýlanymyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň esasy zat rahatlykdyr.Ony geýmekde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, bu hakykatdanam etmeýändigini aňladýar ...
 • Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  6A ýüpek tut mata üçin nämäni aňladýar?100A tut ýüpek mata üçin 6A nämäni aňladýar?Häzirki wagtda dürli görnüşli ýüpek önümlerini hödürleýän kompaniýalar gaty köp.Olaryň käbiri bu önümler barada maglumat berýän bolsa, beýlekiler olary halkdan gizlemegi saýlaýarlar.Şeýle-de bolsa, ýüpek mata satyn alanyňyzda, saýlaýan ýüpek önümiň görnüşine we hiline düşünmek möhümdir.Bu makala, 100A tut ýüpek matasy üçin 6A-nyň nämäni aňladýandygyna göz aýlaýar.Oka ...
 • aýallar uzyn ýeňli adaty piajamalar, uly ýaşly lýuks atlas poliester aýallar uky eşikleri

  aýallar uzyn ýeňli adaty piajamalar, uly ýaşly lýuks atlas poliester aýallar uky eşikleri

  Näme üçin ýumşak poli pijamalary saýlamaly?Gije geýmek isleýän PJ-leriň dogry görnüşini tapmak hakykatdanam möhümdir, ýöne dürli görnüşleriň oňaýly taraplary näme?Whyumşak poli pijamalary näme üçin saýlamalydygyňyza üns bereris.Täze PJ-leriňize karar berlende göz öňünde tutulmaly birnäçe faktor bar, ýöne iň möhüm faktor rahatlyk bilen baglanyşykly.Geýeniňizde özüňizi rahat duýmasaňyz, hakykatdanam öz işini edenoklar.Iň sypaýy ...
 • Printörite çap dizaýny gysga ýeňli gysga pijama

  Printörite çap dizaýny gysga ýeňli gysga pijama

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?100% poliester süýüminden ýasalan piajamalaryň aşgazana garşylygy we poslama garşylygy bar, galyndy däl, ajallamak aňsat däl we ömri uzak.Deformasiýa aňsat däl, gowy güýç, tekiz we gysga, ýuwmak aňsat we çalt guratmak.Poliester dokma aýratynlyklaryna eýedir we köp ulanylyşyna eýedir.Arassa dokalyp ýa-da pagta, ýüň, ýüpek, kenep we beýleki himiki süýümler ýaly tebigy süýümler bilen garylyp bilner.Qualityokary hilli p ...
 • Ene we gyz adaty uky eşikleri

  Ene we gyz adaty uky eşikleri

  Poliester pijamalaryň peýdalary näme?Poliester dokma aýratynlyklarynyň köpüsine eýedir we pijama önümçiliginde giňden ulanylýar.Arassa dokalyp ýa-da pagta, ýüň, ýüpek, zygyr matalar we beýleki himiki süýümler ýaly tebigy süýümler bilen garylyp bilner.Poliester ajaýyp gyrma garşylygy, çeýeligi we ölçegli durnuklylygy, gowy izolýasiýa häsiýetleri we ulanylyşynyň giň görnüşi bar.Erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň eşikleri üçin amatly.Poliester süýümi ýokary güýje eýe ...
 • Gysga ýeňli balakly pijama çap etmek we çap etmek Satin pijama toplumyny düzdi

  Gysga ýeňli balakly pijama çap etmek we çap etmek Satin pijama toplumyny düzdi

  Poliester pijama bilen ýüpek pijamalaryň arasyndaky tapawutlar küpek, ýüpek gurçuk pilelerinden ýasalan materialdyr.Adatça matalar ýasamak üçin ulanylýar, ýöne eşik ýasamak üçinem ulanylýar.Küpekden ýasalan pijama ýeňil we amatly.Küpekiň artykmaçlyklary onuň inçe gurluşy, ýüpek gurluşy we dem alýan ýüzüdir - çyglylygy deriden uzaklaşdyrýar we tomsuň yssy gijelerinde sowuk saklaýar.Beýleki matalardan tapawutlylykda hakyky ýüpek aňsatlyk bilen gyrmyzy däl, şonuň üçin syýahatçylar üçin iň amatly saýlawdyr.Pol ...
 • Täze dizaýn Elegant 100% tut ýüpek aýal pijama

  Täze dizaýn Elegant 100% tut ýüpek aýal pijama

  Süpek uky eşikleriniň tapawudy yearsyllaryň dowamynda köp adam ýüpek matany gaty halaýardy, sebäbi ol kaşaň materialdyr.Şeýle-de bolsa, bu matanyň gelip çykyşy we taryhy barada diňe az adam bilýär.Bu ýazgyda ýüpek mata we onuň taryhy barada bilmeli ähli maglumatlaryňyzy taparsyňyz.Küpek ýüpek matasynyň gelip çykyşy ilkinji gezek Gadymy Hytaýda ösdürilipdir.Şeýle-de bolsa, diri galan ýüpek nusgalaryny toprak samynda ýüpek belok fibroiniň barlygynda tapyp bolýar ...
 • Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Küpek matalaryň ulanylyşy küpek matalaryň ulanylyşy küpek mata bilen ýasalan köp zat bar, şolary öz içine alýar ... .. küpek pijama: Hytaý ýüpegi gaty kaşaň, ýeňil, ýumşak we tekiz ýüpek görnüşidir.Bu aýratynlyklar sebäpli, ulanylyşy pijama üçin amatly bolar.Küpek şarf: küpek şifon matasy gaty, akymly, pyçakly, çyzgyly, çüýrük we görnüşini saklamaýar.Küpek şifonyň bu häsiýetleri, ýaglyklar üçin ulanylmagyny aňsatlaşdyrýar;Küpek şifon com ...
 • Aýallar gaty 4 reňkli lýuks ýüpek pijama uky eşikleri gysga ýeňli pijama aýal gülgüne

  Aýallar gaty 4 reňkli lýuks ýüpek pijama uky eşikleri gysga ýeňli pijama aýal gülgüne

  Küpek pijamalaryny nädip ýuwmaly? Silüpek ýassyk ýassygy, ýüpek pijamalary nädip ýuwmaly?Küpek dünýäniň dürli künjeklerinde ulanylýan iň kaşaň matalaryň biridir.Küpek mata, güjük gurçuklaryndan ýasalan tebigy mata.Tomus, gyş üçin ajaýyp we adam bedeni üçin hem amatly.Şeýle-de bolsa, mesele ýüpek matanyňyza ideg etmekdir.Bu gymmat materiallar gaty näzik we seresaplylyk bilen seredilmeli.Bu makalada nädip ýuwulmalydygy barada jikme-jik maglumat berilýär ...
 • Lomaý aýallaryň uky eşikleri küpek Iki bölek Pijama gysga toplumly aýallar seksi uky eşikleri

  Lomaý aýallaryň uky eşikleri küpek Iki bölek Pijama gysga toplumly aýallar seksi uky eşikleri

  Gyzgyn satuw küpek tut pijama ölçegleri Aýal-gyzlaryň pijamalarynyň gysga ýeňli uzyn balak Ölçegi Uzynlygy (CM) Bust (CM) Şouder (CM) ýeň ýeňi (CM) Hip (CM) Balak uzynlygy (CM) S 61 98 37 20.5 98 92 M 63 102 38 21 102 94 L 65 106 39 21.5 106 96 XL 67 110 40 22 110 98 XXL 69 114 41 22.5 114 100 XXXL 71 118 42 23 118 100 küpek mata önümleriniň reňk görnüşleri Customörite paket ...
 • aýallar lýuks lomaý ýüpek n iki bölek 100% arassa tut ýüpek pijama pj toplumlary

  aýallar lýuks lomaý ýüpek n iki bölek 100% arassa tut ýüpek pijama pj toplumlary

  Gyzgyn satuw ýüpek pijamalar salgylanma ölçegi üçin ýüpek mata önümleriniň reňk görnüşleri opsörite paket SGS synag hasabaty .swiper-zhengshu {ini: 100%;padding-top: 50px;padding-bottom: 50px;ip .swiper-zhengshu .swiper-slaýd {ini: 33%} .swiper-zhengshu .swiper-slaýd img {ini: ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň