Bu gün mugt nusga alyň!

Sizden eşitmek isleýäris

aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Lomaý ýüpek tut agajy ýassyk

Gizlin Zip ýassygy

00d46a770b26b8c4b6e6077ae3bdfc5
7bbfb159203af5754aab6505caf3786
5cacb4bfa203670c0e4c1fa298da769
7981e35c7302f12562c5a2ff3434e0a

3 illassyk ýassygy

Dizaýn ýassyk ýassygy

Silüpek tut agajynyň ýassyk ýassygy

Has köp ýassyk ýassygy reňk opsiýalary

Ajaýyp ýüpek aýratyn hyzmaty

f1600bb808f74875f64737acc4fee2a

Marka Hangtag

908d54cb406485accba44ed1fdcef87

Dokalan Lable

de9344434217d439ba5271eb7647ed0

Nagyş belgisi

Printörite çap dizaýny

e8edfa4d152fd4b759c7abbb7b7eb93

Çeper eser dizaýny

Custörite paket

Küpek ýassyk ýassygy

394f6a0b51c707802568463dd11d15f
1ee8ab6482913faa5c7e60dd7258c7f

Hünär şahadatnamasy

Beýleki gyzgyn satuw bilen baglanyşykly lomaý satuw

Küpek pijama

Küpek ýassyk ýassygy

Küpek gözi

Küpek kellesi

Süýt ýassygynyň reňki öçýärmi??? Pls SGS synag hasabatyny bizden barlaň.Reňkiniň solmagynyň öňüni almak üçin.

Ajaýyp ýüpek önümçilik liniýasy

Üstünlige nädip kömek edip bileris?

sdrtg

Hil kepillendirilýär

Çig materaisden tutuş önümçilik prosesine çynlakaý we her partiýany eltmezden ozal berk gözden geçiriň

sdrtg

Ulanylan hyzmat pes MOQ

Size zerur zat, pikiriňizi bize habar beriň we dizaýndan taslama we hakyky önüme çenli size kömek ederis. Tikin edip bolýança, ýasap bileris. MOQ bolsa bary-ýogy 100pcs

sdrtg

Mugt logo, bellik, paket dizaýny

Diňe logotipiňizi, belligiňizi, paket dizaýnyňyzy iberiň, ajaýyp arassa ýüpek ýassyk ýassygy ýa-da ylham berip biljek pikirimiz üçin Visualizasiýa edip bilersiňiz.

sdrtg

3 günüň içinde subutnama

Çeper eserleri tassyklandan soň, nusgany 3 günde ýasap, çalt iberip bileris

sdrtg

7-25 gün köpçülikleýin eltip bermek

Customöriteleşdirilen adaty ýüpek ýassyk ýassygy we mukdary 1000 bölekden pes bolsa, sargyt wagty 25 günüň içinde.

sdrtg

Amazon FBA hyzmaty

Amazon operasiýa prosesi UPC kody mugt çap etmek we bellik etmek we mugt HD suratlaryny taýýarlamak boýunça baý tejribe


Bu gün mugt nusga alyň!

Sizden eşitmek isleýäris

aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň