• Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Saç we deri üçin arzan satuw ýassyk ýassygy örtükli poli atlas ýassyk ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklary haýsy materiallardan ýasalýar?Poliester ýassyk ýassyklary ýassyklar üçin iň meşhur seçim, sebäbi çydamly we aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Softumşak material emele getirýän sintetiki dokma süýümlerinden ýasalýar.Poliester gipoallergen bolup, allergiýadan ýa-da demgysma keselinden ejir çekýän adamlar üçin iň oňat mata öwrülýär.Şeýle-de bolsa, poliester materiallaryň hemmesi deň derejede döredilenok - käbirlerinde saglyk meselesine sebäp bolup bilýän gurşun we simap ýaly himiki maddalar bolup biler ...
 • Zawod Täze dizaýn Gyzgyn satuw Satin ýassyk ýassygy Saç ýassyk ýassygy Öý bezegi Oem 100% Poly Satin ýassygy

  Zawod Täze dizaýn Gyzgyn satuw Satin ýassyk ýassygy Saç ýassyk ýassygy Öý bezegi Oem 100% Poly Satin ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklarynyň peýdasy Poliester ýassyk ýassyklary köp tarapdan peýdalydyr.Mysal üçin, poliester ýassyk ýassyklarynyň ýüpek tebigaty sebäpli, pagta materiallary ýaly ýygyrtlara sebäp bolmaz.Bu artykmaçlyk, saçymyzyň düwünlenmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni alyp biler we tozan çybyklarynyň köpelmeginiň öňüni alar.Poliester materialynyň başga bir artykmaçlygy, suwuň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolmagydyr, ýöne bahasy çygly gurşawa sezewar bolsa ...
 • Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Poliester ýassyk ýassyklary haýsy materiallardan ýasalýar?Poliester ýassyk ýassyklary, uzak ömri we aňsat arassalanmagy we saklanylmagy sebäpli häzirki döwürde ýassyk ýassyklarynyň iň meşhur görnüşidir.Sintetiki dokma süýümlerinden ýasalyp, ýumşak we amatly material emele getirýärler.Poliesteriň uly artykmaçlyklaryndan biri hem gipoallergen bolup, ony allergiýa ýa-da demgysma näsaglary üçin ideal mata öwürýär.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda poliester materiallarynyň käbiri ...
 • Köp mukdarda poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Köp mukdarda poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Poliester material ýassyk ýassygy Poliester ýassyk ýassyklary köp tarapdan peýdaly bolup biler.Mysal üçin, saçyň dökülmeginiň we dykylmagynyň öňüni alýarlar;pagta haltalary ýaly ýygyrtlara sebäp bolmaýarlar we tozan çybyklaryna garşy päsgelçilik döredýärler.Mundan başga-da, poliester materialy suwuň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ýeterlik derejede kyn, ýöne aşa çyglylyga çalt täsir etse, aňsatlyk bilen ýyrtylmak üçin.Şeýle-de bolsa, siz ýa-da öýüňizdäki başga bir adam kynçylyk çekýän bolsa, allergiýasyz poliester keselini almagyňyzy üpjün etmek möhümdir ...
 • Lýuks ýumşaklyk 100% poliester atlas ýassyk ýassygy

  Lýuks ýumşaklyk 100% poliester atlas ýassyk ýassygy

  Poliester material ýassyk ýassygy Gowy uklamak üçin bedeniňiz rahat bolmaly.100% poliester ýassyk ýassygy deriňizi gaharlandyrmaz we aňsat arassalamak üçin maşyn bilen ýuwulýar.Poliesteriň has çeýeligi hem bar, şonuň üçin bir gije dynç alanyňyzdan soň oýananyňyzda ýüzüňizde gyrmalar ýa-da çişikler bolmagy gaty ähtimal.Başga-da köp peýdasy bar!Bu ýagdaýlar adatça gaty ýeňil, ýöne has agyr görnüşleri bar.Olar giň gerimde bar ...
 • Täze dizaýn özboluşly moda gülgüne poli ýassyk ýassygy 100% poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Täze dizaýn özboluşly moda gülgüne poli ýassyk ýassygy 100% poli ýumşak atlas ýassyk ýassygy

  Küpek tut ýassyk ýassygy bilen poliester ýassyk ýassygynyň tapawudy Köp adamlar ýüpek tut bilen poliesteriň arasyndaky tapawuda düşünmän her gün ýassyk ýassyklaryny ulanýarlar.Bularyň ikisini-de adaty ýagdaýlar hökmünde ulanyp bolýar, ýöne ikisiniňem oňaýly taraplary bar.Adamlar ýüpek ýassyk ýassyklarynda poliester ýassyk ýassyklaryny has gowy görýärler, sebäbi olar arzan we şol bir funksiýany üpjün edýärler.Şeýle-de bolsa, ýüpek has gymmat we deridäki gyrmalary azaltmaga kömek etmek ýaly käbir peýdalary bar.Poliester arzan, ...
 • Lomaý ýassyk ýassygy, ýöriteleşdirilen poli atlas

  Lomaý ýassyk ýassygy, ýöriteleşdirilen poli atlas

  Poliester material ýassyk ýassygy highokary hilli uky saklamak isleseňiz, bedeniňizi amatly ýagdaýda saklamaly.100% poliester ýassyk ýassygy deriňizi gaharlandyrmaz.Poliester matasy maşyn ýuwulýan we arassalamak aňsat.Poliesteriň ajaýyp çeýeligi hem bar, şonuň üçin bir gije dynç alanyňyzdan soň oýananyňyzda, adatça ýüzüňizde gyrmalar ýa-da çişmeler galmaz.Mundan başga-da, poliester ýassyk ýassyklarynyň başga-da köp peýdasy bar!Bu ýassyk ýassyklary adatça v ...
 • Bahasy poli ýassyk ýassygynda ýumşak atlas ýassyk ýassygy poliester atlas ýassyk ýassygy

  Bahasy poli ýassyk ýassygynda ýumşak atlas ýassyk ýassygy poliester atlas ýassyk ýassygy

  Küpek tut ýassyk ýassygy bilen poliester ýassyk ýassygynyň tapawudy, her birimiziň ulanjak gündelik zerurlyklarymyz, ýöne tut ýüpek bilen poliesteriň arasyndaky tapawudy az adam bilýär.Bularyň hemmesi doly toplum ýasamak üçin ulanylýan umumy materiallar, ýöne olaryň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Poliester ýassyk ýassyklaryny has gowy görýän adamlar, esasan poliesteriň hakyky ýüpekden arzanlygy sebäpli, ýöne hakyky ýüpege meňzeş aýratynlyklary bar.Küpek gymmat bolsa-da, ...
 • Saçyňyz we deriňiz üçin 51 × 76 sm ululykdaky Satin gaty ýassyk ýassygy

  Saçyňyz we deriňiz üçin 51 × 76 sm ululykdaky Satin gaty ýassyk ýassygy

  Poliester material ýassyk ýassygy Ajaýyp maksat, bar bolan çözgütleriň ýokary hilini we hyzmatyny yzygiderli berkitmek we gowulandyrmak, şol bir wagtyň özünde özboluşly müşderileriň 100% hytaý ýokary hilli poliester ýassyk ýassyklaryna bolan islegini kanagatlandyrmak üçin täze taslamalary döretmekdir.Productshli önümler ýokary hilli üpjün etmek üçin satyn alyşlarda ösen enjamlary we berk hil gözegçilik proseduralaryny ulanýarlar.Tejribeli hünärmenlerimiziň goldawy bilen iň oňat hilli önümleri öndürýäris we üpjün edýäris.Teswirler ...
 • Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Zawod täze dizaýn Gyzgyn satuw öý bezegi Oem 100% poli atlas ýassyk ýassygy

  Ajaýyp dokma poliester atlas ýassyk ýassygy Her gije uklamaga ýoldaş bolan we adam bedeni bilen ýakyn aragatnaşykda bolanlar düşeklerdir.Olaryň arasynda ýassyklar iň möhüm düşek.Adamlar ukusyz edip bilmeýärler.Gowy uky ýadawlygy aradan aýyryp, has gowy akyl ýagdaýyny döredip biler.Rahatlyk adamlaryň saglygyna täsir edip biler.Poliester ýassyk ýassygyny satyn almak gowy saýlaw bolardy!Poliester, organlaryň polikondensasiýasy netijesinde emele gelýän poliester arkaly alnan sintetiki süýümdir ...
 • Leopard çap dizaýny poli atlas ýumşak ýassyk ýassygy

  Leopard çap dizaýny poli atlas ýumşak ýassyk ýassygy

  Ajaýyp dokma ýumşak atlas ýassygy Her kim ömrüniň 1/3 bölegini düşekde geçirýär we uky hemmeler üçin gaty möhümdir.Gowy uky size gowy beden we doly energiýa ýagdaýyny getirip biler.Şonuň üçin köp adamyň ýassyk üçin ýokary talaplary bar.Sebäbi ýassyklar we ukynyň hili ýakyndan baglanyşyklydyr.Gowy ýassyk gowy uky hilini döredip biler we ýerliksiz ýassyk, ukymyzyň hilini peselder.Uky problemalaryndan ejir çekýän bolsaňyz, belki poliester ýassyk ýassyklaryny synap görüp bilersiňiz ...
 • Hususy lomaý zawod gönüden-göni ýumşak poliester ýassyk ýassygy

  Hususy lomaý zawod gönüden-göni ýumşak poliester ýassyk ýassygy

  Moda poliester ýassyk ýassygy

  Önümiň ady: Moda poliester ýassyk ýassygy , mata: Softumşak poli atlas , mata Ölçegi: Patyşanyň ululygy, şa aýalynyň ululygy, standart ululygy.Osapylmagy: konwert Beýleki reňk, Ak, gara, gök, kümüş ekt.
  Gaplamak: 1p / poly bag.custom paketini kabul ediň.
  ululygy we stili düzülip bilner
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň