Küpekiň gelip çykyşy

Yllaryň dowamynda köp adam janköýerlik etdiýüpek mata pijamagaty gymmat, sebäbi ol kaşaň materialdyr.Şeýle-de bolsa, bu matanyň gelip çykyşy we taryhy barada diňe az adam bilýär.Bu ýazgyda ýüpek mata we onuň taryhy barada bilmeli ähli maglumatlaryňyzy taparsyňyz.
Küpek mata ilkinji gezek Gadymy Hytaýda işlenip düzüldi.Şeýle-de bolsa, iň irki diri galan ýüpek nusgalaryny, 85000-nji ýyllara degişli Henanyň Jiahu şäherindäki neolit ​​eýýamynda ýerleşýän iki mazardan toprak nusgalarynda ýüpek belok fibroiniň barlygynda tapyp bolýar.
19.233-nji Odisseý döwründe, şahsyýetini gizlemäge synanyşan aýaly Penelope adamsyndan eşikleri soraldy;guradylan soganyň derisi ýaly ýalpyldawuk köýnek geýendigini, ýüpek matanyň ajaýyp hiline degişlidigini aýtdy.
Rim imperiýasy ýüpege gaty gymmat baha beripdir.Şeýdip, iň gymmat bahaly ýüpek, ýagny hytaý ýüpegi bilen söwda etdiler.
Küpek arassa belok süýümidir;küpegiň belok süýüminiň esasy düzüm bölekleri fibroindir.Käbir mör-möjekleriň liçinkalary pile emele getirmek üçin fibroin öndürýär.Mysal üçin, iň oňat baý ýüpek, üzümçilik usuly bilen ösdürilip ýetişdirilýän tut ýüpek gurçugynyň liçinkalarynyň pilelerinden alynýar.
Küpekiň ýalpyldawuk görnüşiniň ýüpek süýüminiň üçburçluk prizma gurluşy bilen baglanyşyklydygyny bilýärsiňizmi?Üçburçluk gurluşy, beýleki reňklere alyp barýan dürli ýagtylykda gelýän ýagtylygyň döwülmegine mümkinçilik berýär.
Dürli mör-möjekler ýüpek emele getirýär;gurçuklaryň güjügi dokma önümçiliginde ulanylýan ýeke-täk zatdyr.Metamorfozy başdan geçirýän mör-möjekleriň liçinkalary ýüpek öndürilmegine sebäp bolýar.
Mör-möjeklere meňzeş web pyrlanýanlar we gödek kriketler ömrüniň dowamynda ýüpek öndürip bilerler.Arylar, garynjalar, tomzaklar, kirpikler, burunlar, çybynlar we gyrgyçlar hem ýüpek öndürýär.Şeýle hem, örümçiler we arahnidler ýaly artropodlar ýüpek öndürýär.
Hytaýlylar, Taýland, Hindistan, Bangladeş we Europeewropa ýaly beýleki dünýä ýerlerine ýaýramazdan ozal daş döwründe ýüpek öndüren ilkinji adamlardyr.
Küpek öndürmegiň gerimi ösdürilip ýetişdirilen ýüpekden has kiçi.Wildabany tebigatdan getirilen pileler, gurjagy tapylmazdan ozal bardy, netijede pili guran ýüpek sapak gysga uzynlyga bölünipdi.
Küpek gurçugynyň terbiýesi ýüpegiň täjirçilik önümçiligine sebäp boldy.Adatça, üstünde minerallar bolmadyk ak reňkli ýüpek sapak öndürmek üçin ösdürilýär.Gurjagy ýok etmek, ulular güjükleri çykmazdan ozal gaýnag suwa salmak bilen bolýar.Ora-da diňe iňňe bilen deşip.Bu hereketler, ýüpekden dokalan has güýçli mata mümkinçilik berýän üznüksiz sapak hökmünde tutuş pile açylmagyna sebäp boldy.Ahyrynda ýabany ýüpegiň pili demineralizasiýa prosesi bilen aýrylýar.
Hytaý ýüpek uky eşiklerigaty kaşaň, ýeňil, ýumşak we tekiz ýüpek görnüşini ulanyň.Bu aýratynlyklar sebäpli, ulanylyşy amatly bolarýüpek tut pijama.

Gyzgyn satuw görnüşi

04bae170541ccf589d3d84544186fdb
23cf0922e89d58a01499d7f8acf5167
305ac75f26d9fa6b18237b77c1a44a5
f537857afa89de19a1fffbf30c2e3d8
4c532c27c108cffd957d2c17e8dc40b
95311668ba14c1331b8d6699356bf02
lADPDhYBRO0O0R3NAtDNAtA_720_720.jpg_720x720q90g
affd957d4ab9959f87bca9116ac4351
1975cdc89e96262a58a772da42504ea
bcc3e6d7dd39285865512d7d09d281c
lADPDh0cQjae1LvNAtDNAtA_720_720.jpg_720x720q90g
微 信 图片 _20210407150952-aýyrmak
20210906152710

Omörite hyzmat

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite keşdäniň nyşany

ýörite ýuwmak belligi

ýörite ýuwmak belligi

ýörite nyşan

ýörite nyşan

ýörite çap dizaýny

ýörite çap dizaýny

ýörite bellik

ýörite bellik

ýörite bukja

ýörite bukja

100A tut ýüpek mata üçin 6A nämäni aňladýar?

Adatça, ýüpek önümleri A, B, C derejelere bölünýär, A derejesi bolsa iň ýokary hilli iň gowusy bolsa, C derejesi iň pes.Birinji ýüpek gaty arassa;döwmän uly uzynlyga çykaryp bolýar.

Edil şonuň ýaly, ýüpek önümleri hem bahalandyrmak ulgamyny bir ädim öňe alýan sanlar boýunça tertipleşdirilýär.

Mysal üçin, 3A, 4A, 5A we 6A bolup bilersiňiz.

6A iň ýokary we iň oňat hilli ýüpekdir.Bu, 6A derejeli ýüpek önümini göreniňde, ýüpegiň bu görnüşiniň iň ýokary hilidigini aňladýar.

Mundan başga-da, 6A derejeli ýüpek, hili sebäpli 5A derejeli ýüpekden has gymmat.Bu aýüpek uky eşikleri6A synpdan ýasalan ýüpek, a-dan has gowy hilli ýüpek sebäpli has gymmat düşer5A derejeli ýüpekden ýasalan uky eşikleri.

83e249d2ea586acc30adae03bf3d74b
506f5c949ad6fd428ced2347c393e6a
045780f58ddcd808319a43c5a0c4eee
f7d4ec6e08d36da9724996a6b316312
04c2bf0c7dde728a2e7dc5fcf6cf007
4cac679c0c60d1f5dfe8bde0371f4b2
4dbb6fab1c4e9eb3466a8735ec69c5c
62afce75854327c6135fba7e858731f

Küpek uky eşiklerini satyn almazdan ozal näme etmeli?

Häzirki wagtda köp adam arasyndaky tapawudy aýdyp bilmeýärýüpek tut pijamawe poli atlas pijama.Bu olaryň gurluşy we görnüşleri bilen meňzeşligi bilen baglanyşykly.Bu ýagdaýa düşen bolsaňyz, ýeke dälsiňiz:
Şuny göz öňünde tutuň:
Sofiýa dürli görnüşli pijama satylýan eşik dükanynda.Ol edil söýgülisi bilen duşuşan gyz ýaly bulaşdy.Sofiýanyň näme üçin bulaşandygyny aýtmalymy?
Dogrusy, ol söýgüli söýgüliler güni üçin pijama saýlamak isleýär.Şonuň üçin oňa rahat, ýumşak pijama gerek, ýuwulanda gysylmaz, tegmil görkezmez we ýokary hilli.
Sofiýanyň tehniki taýdan oňa slaýdynyň hasam arhangel, skigrammiki gijeki dynç almagyna kömek edip biljek pijama gerek.Emma, ​​Sofiýa meňzeýän bolsaň, alada etmeli däl.Siziň etmeli zadyňyz, diňe şu makaladaky maglumatlary siňdirmek.
NämeKüpek mata uky eşikleri?
Ilkinji gezek 8500 ýyl ozal gadymy Hytaýda tapyldy.Küpek köne günlerden bäri ajaýyp eser.Şu wagta çenli ýüpegiň bahasy gaty ýokary.Küpekiň dürli görnüşleri bar.Emma6A tut ýüpek pijamaiň täjirçilikdir.Dokalan iň oňat ýüpek süýümdir;şonuň üçin tut ýüpek dokalan.Şonuň üçin tut ýüpek adatça ýüpek diýilýär.
Küpek mata şeýle ýumşak we ýylmanak, ýeňil, salkyn we geýmek üçin rahatdyr.Şonuň üçin köplenç pijama, hijap, köýnek we ş.m. ulanylýar. Küpek birneme üçburç prizma meňzeş gurluşa eýe.Küpek matany “ýüpek gurçuklaryndan”, adatça tut ýüpekden öndürilen tebigy süýümden alyp bolýar.Küpek süýüminiň gurluşy, dürli reňklere sebäp bolup, ýüpek mata bilen dürli burçlarda ýagtylygyň döwülmegine mümkinçilik berýär.
Poly Satin Pijama bilen Silüpek Tüýjü Pijamanyň arasyndaky tapawutlar
Bahalar
Küpekiň bahasy: küpek öndürmek gaty gymmat.Bu kaşaň mata.Şol sebäpli tut ýüpek pijamalarynyň bahasy ýokary.Munuň üçin köp zat gerektut ýüpek uky eşikleribölekler.Ynan mana;gymmadydyr.Tut ýüpek pijama hakda owadan zatlar, adatça gyşda yssy we rahat we rahat bolýar.

Küpek uky eşikleriniň reňki solýarmy?

Oňyn seslenme

Üstünlige nädip kömek edip bileris?

sdrtg

Hil kepillendirilýär

Çig materaisden tutuş önümçilik prosesine çynlakaý we her partiýany eltmezden ozal berk gözden geçiriň

sdrtg

Ulanylan hyzmat pes MOQ

Size zerur zat, pikiriňizi bize habar beriň we dizaýndan taslama we hakyky önüme çenli size kömek ederis. Tikin edip bolýança, ýasap bileris. MOQ bolsa bary-ýogy 100pcs

sdrtg

Mugt logo, bellik, paket dizaýny

Diňe logotipiňizi, belligiňizi, paket dizaýnyňyzy bize iberiň, biz ýasaýarys, şonuň üçin Visualizasiýa edip bilersiňizajaýyp ýüpek uky eşikleriýa-da ylham berip biljek pikirimiz

sdrtg

5 günüň içinde subutnama

Çeper eserleri tassyklandan soň, nusgany 5 günde ýasap, çalt iberip bileris

sdrtg

7-15 gün köpçülikleýin eltip bermek

Customöriteleşdirilen ýüpek uky köýnegi we mukdary 500 bölekden pes bolsa, sargyt wagty 15 günüň içinde.

sdrtg

Amazon FBA hyzmaty

Amazon operasiýa prosesi UPC kody mugt çap etmek we bellik etmek we mugt HD suratlaryny taýýarlamak boýunça baý tejribe

2dafae6fe55468c19334e6b6f438ad6
038cb76a33ef67ffe8a21c85436bcb0

Bu gün mugt nusga alyň!

Sizden eşitmek isleýäris

aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň