• Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek tut ýassyk ýassygy ulanmaly?Derisini we saçlaryny sagdyn ýagdaýda saklamaga gyzyklanýan her bir adam, gözellik düzgünlerine köp üns berýär.Bularyň hemmesi ajaýyp.Emma başga-da köp zat bar.Deriňizi we saçyňyzy gowy saklamak üçin zerur ýüpek ýassyk ýassygy bolup biler.Näme üçin sorap bilersiňiz?Aüpek ýassyk ýassygy, adam bedenine köp peýdalary hödürleýän kaşaň material däl.Deri üçin ýüpek ýassyk ýassygy, diňe möhüm bolmaly zat bolup biler ...
 • Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Designörite dizaýn 100% ýüpek ýassyk ýassygy manufacurer

  Aüpek ýassyk ýassygyny nireden satyn alyp bilerin?Küpek ýassyk ýassyklary adam saglygynda möhüm saglyk oýnaýar.Deridäki gyrmalary azaltmaga we saçyň sagdyn bolmagyna kömek edýän tekiz materiallardan ýasalýar.Häzirki wagtda köp adam ýüpek ýassyk ýassyklaryny satyn almak bilen gyzyklanýar, ýöne mesele asyl önümleri satyn almak üçin ýer tapmakda ýüze çykýar. Küpek ýassyk ýassyklarynyň satylýan dürli web sahypalary, onlaýn dükanlary we awtonom dükanlary bar bolsa-da, nirede söwda edýändigiňizi ýatdan çykarmaly dälsiňiz ...
 • Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Täze dizaýn zawody gönüden-göni ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Ajaýyp ýüpek ýassyk ýassygy Biziň ýüpek ýassyk ýassygymyz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik.Önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Referenceüpek mata maslahat beriş aýratynlygy Packörite paket SGS synag hasabaty Reňk opsiýalary Haryt goýmasy
 • Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Gaty reňkli gyzgyn satuw ýüpek tut ýassyk ýassygy

  Näme üçin ýüpek ýassyk ýassygy?Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek geýmek we ýüpekde uklamak näme üçin bedeniňize we deriňiziň saglygyna peýdaly birnäçe goşmaça peýdalary bar.Bu artykmaçlyklaryň köpüsi ýüpegiň tebigy haýwan süýümidir ...
 • Gyzgyn satuw lýuks 100% ýüpek tut lomaý

  Gyzgyn satuw lýuks 100% ýüpek tut lomaý

  Küpek ýassyk ýassygynyň artykmaçlygy, ýalpyldawuklygyň, galyňlygyň, ýumşaklygyň we çydamlylygyň iň soňky utgaşmasyny üpjün etmek üçin ýörite tabşyryldy we takyk standartlarymyza laýyklaşdyryldy, on ýylda işlenip düzüldi.Iň ýokary derejeli (6A) uzyn süýümli tut ýüpek, galyňlygy 16-30 mama bolup, zäherli boýaglary goşmak bilen iň ýokary hilli görkezmeleri ýerine ýetirýäris.Garramaga garşy ömrümiziň üçden bir bölegini düşekde geçirýäris.Küpek süýümleri beýleki süýümlere garanyňda ep-esli az siňdirilýär ...
 • Packörite paket dizaýny ýüpek ýassyk ýassygy

  Packörite paket dizaýny ýüpek ýassyk ýassygy

  Küpek ýassyk ýassygyny nädip ýuwmaly? Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek nädip ýuwulmaly?El bilen ýüpek ýaly aýratyn näzik zatlary ýuwmagyň iň oňat we iň ygtybarly usuly bolan el ýuwmak üçin: Step1.Bir howdany <= ýyly suw 30 ° C / 86 ° F bilen dolduryň.Stepdim ...
 • Iň ýokary hilli ýüpek tut ýassyk ýassyklary

  Iň ýokary hilli ýüpek tut ýassyk ýassyklary

  Ajaýyp ýüpek tut agajy ýassygy Biziň ýüpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek önümleriňiziň gowy we uzak dowam etmegini isleýärsiňizmi?Küpek önümleri gaty näzik we wagtyň geçmegi bilen ýagtylygyny we öndürijiligini saklamak üçin aýratyn aladany talap edýär.Isleseňiz ...
 • lomaý 19mm 22mm ýüpek ýassyk ýassygy

  lomaý 19mm 22mm ýüpek ýassyk ýassygy

  Ajaýyp ýüpek tut agajy ýassygy Biziň ýüpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Küpek mata, ýüpek ýüplük nädip gelýär?Yllaryň dowamynda köp adam ýüpek matany gaty halaýardy, sebäbi ol kaşaň materialdyr.Şeýle-de bolsa, diňe ...
 • OEKO ýumşak lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygyny synagdan geçirýär

  OEKO ýumşak lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygyny synagdan geçirýär

  Küpek önümlerimiz, şahsy web sahypaňyzy baýlaşdyrmak / Amazona ýüz tutmak üçin ilkinji saýlawyňyzdyr!Başlangyç hyzmaty üçin iň ýokary hilli materialdan we iň gowy bahalardan peýdalanyp, müşderilerimize elmydama kömek we goldaw berdik, önümlerimiz üçin kepillendirilen iň ýokary hilli ýüpek ulanýarys.Silüpek tutawaç ýassygynda reňk ýitip giden meseleleri nädip düzetmeli? Silüpekden alýan zatlaryňyz çydamlylygy, şöhle saçmagy, siňdirilmegi, uzalmagy, janlylygy we ş.m.Moda dünýäsinde meşhurlygy soňky döwürde gazanylan üstünlik däl ....
 • Iň ýokary hilli ýüpek ýassyk ýassygy

  Iň ýokary hilli ýüpek ýassyk ýassygy

  Küpek bilen tut ýüpekiniň arasyndaky tapawut Şunça ýyllap ýüpek geýenden soň, ýüpege hakykatdanam düşünýärsiňizmi?Her gezek egin-eşik ýa-da öý goşlaryny satyn alanyňyzda, satyjy size munuň ýüpek mata bolandygyny aýdar, ýöne näme üçin bu kaşaň mata başga bahadan satylýar?Küpek bilen ýüpegiň arasynda näme tapawut bar?Kiçijik mesele: ýüpek ýüpekden nähili tapawutlanýar?Aslynda, ýüpegiň ýüpek bölegi bar, düşünmek aňsat tapawudy.Küpekde ýüpek bar, ýöne ýüpegiň görnüşleri hem bar.Eger ...
 • Täze dizaýn ýokary hilli ýüpek tut öndürijisi

  Täze dizaýn ýokary hilli ýüpek tut öndürijisi

  Täze dizaýn ýokary hilli ýüpek tut öndürijisi

  Lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygy lomaý

  1. Ölçeg

  Adaty ululygy 51x66 sm

  Şa aýalynyň ululygy 51x76 sm

  Patyşanyň ululygy 51x96 sm

  2.Material

  100% ýüpek tut

  19mm / 22/25mm

  3.Haýsy nyşan

  Dizaýn / keşdäniň nyşany

  4.Haýsy reňk

  100-den gowrak reňk warianty

  5.Style

  Konwertiň ýapylmagy

  Fermuar
 • Lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygy lomaý

  Lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygy lomaý

  Lýuks ýüpek tut ýassyk ýassygy lomaý

  1. Ölçeg

  Adaty ululygy 51x66 sm

  Şa aýalynyň ululygy 51x76 sm

  Patyşanyň ululygy 51x96 sm

  2.Material

  100% ýüpek tut

  19mm / 22/25mm

  3.Haýsy nyşan

  Dizaýn / keşdäniň nyşany

  4.Haýsy reňk

  100-den gowrak reňk warianty

  5.Style

  Konwertiň ýapylmagy

  Fermuar
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň