• Satyn saçly bonnet lomaý lomaý aýallar goşa gatlakly kapotlar

  Satyn saçly bonnet lomaý lomaý aýallar goşa gatlakly kapotlar

  Ajaýyp Dokma Softumşak Satin Bonnet Amatly we ýokary hilli materialKüpek gapagy 100% atlas süýüminden we tut ýüpek ýaly ýumşakdyr.Suw atlaslarynyň girmeginiň öňüni alyp bilýän suw geçirmeýän funksiýa goşýar.Suwa düşeniňizde saçyňyzy çygly bolmakdan goraň.Iki gatly dizaýn: bu atlas gapagynda tebigy saç, uzyn saç, egrilen saç, örme, göni, dreadlocks, ponytail ýaly islendik kellä we saçlara aňsatlyk bilen laýyk gelýän goşa gatlak dizaýny bar.Softumşak we ýylmanak ýüpek gapak c ...
 • “Super Size” ýumşak gaty gaty iki gatly giň gyraly HAIR BONNET Satin, “Edge Scarf” adaty reňkli

  “Super Size” ýumşak gaty gaty iki gatly giň gyraly HAIR BONNET Satin, “Edge Scarf” adaty reňkli

  Ajaýyp Dokma Softumşak Satin Bonnet Qualityokary hilli poli atlas kapot gapagy: Çygly ýa-da ýagly saçlar üçin däl-de, gury saçlar üçin maslahat berilýär.Biziň gapaklarymyz premium atlasdan ýasalyp, owadan reňklerde we nagyşlarda bar;suw bilen ýuwulsa, ýüzýän reňk matanyň ýüzünden çykar.Şonuň üçin atlas gapagyny alanyňyzdan soň, ony sowuk suw bilen ýuwuň, ol öçmez.Inçe elastik zolakly we çyzgyly atlas kapot gapagynyň aýratynlyklary: atlas gapagymyz elastik ...
 • “Amazon Hot Selling Private Label” adaty poli atlas saç kapoty

  “Amazon Hot Selling Private Label” adaty poli atlas saç kapoty

  Ajaýyp Dokma Softumşak Mata Poli Satin Bonnet Bu görnüşdäki atlas gapagy, kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe.Saç idegini iki esse artdyryp biler we kapot saç dökülmesini azaldyp biler.Atlas gapagy gaty amatly we saçlary saklap bilýär.Saçyň içeri girmegini aňsatlaşdyrmak üçin, saçyňyza boş düwün baglap, şapka geýip, düwünini gowşatmak üçin saçyňyzy silkip bilersiňiz, şeýlelik bilen saçlar uky gapagyna düşer.Saç stilleriniň köpüsine laýyk, bu görnüş ...
 • Satyn saçly Bonnetiň lomaý satuwy

  Satyn saçly Bonnetiň lomaý satuwy

  Kapot üçin dürli reňkler Dürli reňkler.Saýlamak üçin köp reňk bar: gara, deňiz gök, gyrmyzy, gyzyl, sirkon gök.Haýsy eşik geýseňizem, owadan reňkler bilen deňeşdirip bilersiňiz.Ölçegi: ululygy sazlanyp bilner.Adaty şertlerde diametri 13 dýuýma deňdir we ululygy kelläňiziň ululygyna görä sazlanyp bilner.Iki gatly material: iki gatly mata dizaýny saçlary gowy örtüp biler, şonuň üçin saç maskasyny ulananyňyzdan soň, sahypalary reňklemersiňiz ...
 • Lomaý lýuks atlas aýal-gyzlar saç üçin sazlanylýan kapotlar

  Lomaý lýuks atlas aýal-gyzlar saç üçin sazlanylýan kapotlar

  Bu görnüşdäki atlas gapagy, kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe bolup, atlas kepkasy kelläniň we saçyň ähli ululyklaryny ýapmak üçin çeýe.Saç idegini iki esse artdyryp biler we kapot saç dökülmesini azaldyp biler.Satin saçlary gaty amatly we saçlary saklap bilýär.Saçyň içeri girmegini aňsatlaşdyrmak üçin, saçlary boş düwün bilen daňyp, gapak geýip, düwünleri gowşatmak üçin saçlary silkip bilersiňiz, şeýlelik bilen saçlar uky gapagyna düşer.Erlikli ...
 • lomaý satuw kapotlary, atlas kapotlary we atlas saçlary dizaýner kapotlary

  lomaý satuw kapotlary, atlas kapotlary we atlas saçlary dizaýner kapotlary

  Ajaýyp dokma ýumşak atlas bonnet materialy we aýratynlyklary: 100% poli atlas.Atlasyň işleýşi we gurluşy ýaly, atlasdan ýasalan zatlar, uklanyňyzda derimiz we saçymyz üçin peýdalydyr.Sürtülmäni peseldýär we deriňiziň we saçyňyzyň nemlenmegini galdyrýar, bu saçyň döwülmegini, ýatýan ýerini, bölünen uçlaryny we gury derisini azaltmagyň açarydyr.Qualityokary hilli material: goşa gatlak mata dizaýny saçlary gowy örtüp biler we saç maskasyny ulananyňyzdan soň, ýatanyňyzda peteklere tegmiller bolmaz, reňk bolmaz ...
 • Zawod aýal-gyzlar üçin uly atlas kapotlaryny uklaýar

  Zawod aýal-gyzlar üçin uly atlas kapotlaryny uklaýar

  Ajaýyp Dokma Softumşak Satin Bonnetiň artykmaçlygy ● Buruşlaryňyzy goraň: atlasyň edýän tapawudyna serediň!Gijeki kameramyz, saçyňyzy doňmaz ýaly moda usulydyr.Gije zyňyp, öwrüp başlanyňyzda, sürtülmäni azaltmak bilen saçyň döwülmegini azaldyp bilerler.● Softumşak kellesi: noýba iki matadan tikilýär, asty 95% poliester + 5% spandeks atlas matasy, daşky gatlagy ýumşak atlas. Softumşak, dem alýan we ýeňil ýüz saçlary has gowy örtüp biler, berk däl we süýşmeýän eff ...
 • Csutom dizaýny ýokary hilli poliester uky şlýapa

  Csutom dizaýny ýokary hilli poliester uky şlýapa

  Omörite poliester Bonnet mata saýlamalarynyň gysgaça tanyşdyrylyşy 100% poliester meşhur ululyklary BIR ululyk kelläniň ululyklaryna laýyk gelýär: 50-100 sm ; Hünär sanly çap edilen nagyş ýa-da gaty reňkli, bir ýa-da iki gatly nagyş.Lentalar bilen “Head Band” elastik zolak, gijeki ukusyny gijelerine uklamaga mümkinçilik berýär, egri, parik, göni, berkitme we ş.m. ýaly islendik stil üçin amatly.Elýeterli reňkler 2-den köp ...
 • täze geliş adaty dizaýn nyşany poliester atlas kapot

  täze geliş adaty dizaýn nyşany poliester atlas kapot

  Omörite poliester Bonnet mata saýlamalarynyň gysgaça tanyşdyrylyşy 100% poliester meşhur ululyklary BIR ululyk kelläniň ululyklaryna laýyk gelýär: 50-100 sm ; Hünär sanly çap edilen nagyş ýa-da gaty reňkli, bir ýa-da iki gatly nagyş.Lentalar bilen “Head Band” elastik zolak, gijeki ukusyny gijelerine uklamaga mümkinçilik berýär, egri, parik, göni, berkitme we ş.m. ýaly islendik stil üçin amatly.Elýeterli reňkler 2-den köp ...
 • Täze dizaýn zawody, ýumşak poli atlas kapotynyň gönüden-göni bahasy

  Täze dizaýn zawody, ýumşak poli atlas kapotynyň gönüden-göni bahasy

  Omörite poliester Bonnet mata saýlamalarynyň gysgaça tanyşdyrylyşy 100% poliester meşhur ululyklary BIR ululyk kelläniň ululyklaryna laýyk gelýär: 50-100 sm ; Hünär sanly çap edilen nagyş ýa-da gaty reňkli, bir ýa-da iki gatly nagyş.Lentalar bilen “Head Band” elastik zolak, gijeki ukusyny gijelerine uklamaga mümkinçilik berýär, egri, parik, göni, berkitme we ş.m. ýaly islendik stil üçin amatly.Elýeterli reňkler 2-den köp ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň