Küpek goşa gatlak Bonnet vs. küpek ýeke gatlak Bonnet: Haýsy siziň üçin iň gowusy?

Arassa silkkapotýatmak ýa-da ýatmak wagtynda saçlary goramak ukyby üçin saç ideg pudagynda meşhurlyk gazanýar.Küpek şlýapalarynyň dürli görnüşleriniň arasynda goşa çekeleşikli jedel, gyzgalaňly tema bolup görünýär.Bu blogda, haýsysynyň size laýykdygyny kesgitlemäge kömek etmek üçin bu iki görnüşli ýüpek uky örtüginiň arasyndaky esasy tapawutlary öwreneris.

63

Ylymtebigyýüpek şlýapa

Küpek şlýapa, saç bilen ýassyk arasynda sürtülmäniň öňüni alýan, döwülmegi we doňmagy azaldýan kaşaň ýüpek matadan tikilýär.Küpekiň tekiz gurluşy, uklanyňyzda saçyň yzygiderli bolmagyna kömek edýär.Iki gatly we bir gatly kapotlar bu artykmaçlyklary hödürleýär, ýöne göz öňünde tutmaly käbir tapawutlar bar.

64

Goşa Bonnet: Iň ýokary gorag

Adyndan görnüşi ýaly goşa gatlak şlýapalar iki gat ýüpek matadan durýar.Bu dizaýn, çaýdan goramakdan goşmaça gorag üpjün edýär we saçdaky çyglylygyň gulplanmagyna kömek edýär.Bu galyň, egrilen ýa-da saçly saçly adamlar üçin ajaýyp saýlawdyr.Goşmaça gatlak sowuk gijelerde goşmaça ýylylygy üpjün edýär we sowuk howa üçin amatly edýär.

Boneke Bonnet: ýeňil we köp görnüşli

Beýleki tarapdan, bir gezeklik şlýapalar diňe bir gatlak ýüpek matadan tikilýär.Bu dizaýn, has az duýgyny halaýanlar üçin ýeňil we dem alýan görnüşi hödürleýär.Leeke gatlakly gapaklar, az goragly mätäçligi bolan inçe ýa-da göni saçly adamlar üçin ajaýyp.Şeýle hem, ýyly gijeler ýa-da yssy howa üçin ajaýyp, sebäbi olar howa çalşygyny üpjün edýär we aşa köp derlemegiň öňüni alýar.

65

Rahatlyk

Jübüt we ýeke ýüpek şlýapalar, ähli saç görnüşlerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli ululykda we dizaýnda bolýar.Käbir şlýapalarda gijäniň dowamynda ýerinde saklamak üçin sazlap boljak gaýyşlar ýa-da elastik bar.Ikisiniň arasynda saýlanyňyzda şahsy rahatlygyňyza üns beriň.

Netijede, goşa ýokarky şlýapa ýa-da bir ýokarky şlýapa saýlasaňyz, saçyňyzyň görnüşine, howasyna we şahsy islegleriňize bagly.Galyň egrilen saçyňyz bar bolsa ýa-da sowuk howada ýaşaýan bolsaňyz, goşa gatlak şlýapa iň ýokary goragy we ýylylygy üpjün edýär.Munuň tersine, saçyňyz inçe ýa-da göni bolsa ýa-da has yssy howada ýaşaýan bolsaňyz, bir gatly şlýapa ýeňil we dem alýan görnüşdir.Haýsy görnüşi saýlasaňyzam, a6A synpýüpekkapotsaçyňyzy tertibe salmak, uklanyňyzda saçyňyzyň sagdyn we diri görünmegine kömek eder.


Iş wagty: Awgust-03-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň